-
Planowane klasy w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do następujących klas:

- dwa oddziały przedszkolne

- dwa oddziały klas pierwszych

- 2 oddziały klasy VII dwujęzycznej - test predyspozycji językowych odbędzie się 6 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00 na terenie naszej szkoły.

- 3-4 oddziały klasy VII ogólnodostępnej

 

1. Klasa zerowa


harmonogram rekrutacji

zasady rekrutacji

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata


2. klasa pierwsza

 

Zapraszamy chętnych uczniów do klasy pierwszej!


harmonogram rekrutacji

kryteria rekrutacji

zasady przyjęć do klas pierwszych

 

Oferujemy wsparcie specjalistów z wolskich poradni psychologiczno - pedagogicznych  w czasie tzw. "otwartych sobót" oraz wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa. Proponujemy specjalną ofertę edukacyjną realizowaną poza tzw podstawą programową:

- 2 zajęcia w tygodniu z języka angielskiego prowadzone w ramach strategicznego projektu edukacyjnego "wolski poliglota"

- 2 zajęcia w tygodniu z rytmiki lub korektywy,

- 1 zajęcie w tygodniu pt. "Informatyka dla smyka",

- 1 zajęcie w tygodniu wspierających kreatywność dziecka np. robotyka, szachy w ramach wolskiego strategicznego priorytetu edukacyjnego "Indywidualizacja nauczania",

- 1 raz w semestrze w ramach edukacji kulturalnej dla najmłodszych wyjście do kina, teatru lub muzeum,

-  1 każde dziecko w okresie zimowym otrzymuje tzw. "zdrową kanapkę"

- wszystkie grupy sześciolatków w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych otrzymają komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych.

 

3. Klasa siódma dwujęzyczna z wiodącym językiem hiszpańskim

 

Harmonogram działań kandydata

 

W ramach planowanej dwujęzyczności z wiodącym językiem hiszpańskim oferujemy naszym uczniom:
- naukę języka hiszpańskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo, dodatkowo dwa przedmioty nauczane będą z elementami języka hiszpańskiego,
- zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczyciela polskiego jak i lektorów rodowitych Hiszpanów,
- poszerzenie wiedzy z zakresu kultury Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych,
- możliwość wzięcia udziału w konkursach z języka hiszpańskiego organizowanych przez naszą szkołę,
- zajęcia organizowane w ramach współpracy z Ambasadami Hiszpanii, Meksyku, Peru i Wenezueli,
- wyjścia do Instytutu  Cervantesa w Warszawie, miejsca bardzo licznie odwiedzanego przez osoby zainteresowane językiem, kulturą, literaturą, muzyką Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych,
- planujemy wymianę uczniów naszego gimnazjum z ich rówieśnikami z Hiszpanii,
- uczniowie, którzy ukończą klasę o tym profilu, będą idealnymi kandydatami do dalszego poszerzania swojej wiedzy w liceach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim.

 

oddziały dwujęzyczne w szkołach podstawowych


4. Klasa siódma z dodatkowa nauką w ramach koła: biologicznego,chemicznego,  języka angielskiego
W klasie realizowana będzie nauka biologii i chemii w ramach dodatkowych kół przedmiotowych. Nauczanie tych przedmiotów odbywać się będzie z jednoczesnym wprowadzaniem specjalistycznego słownictwa w języku angielskim. W klasie realizowane będzie również koło z języka angielskiego.
Do  tej klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia klasy szóstej uzyskały z przyrody i języka obcego co najmniej ocenę dobrą.

 

5. Klasa siódma z dodatkową nauką w ramach koła: matematycznego i koła języków obcych
W klasie realizujemy naukę matematyki interaktywnie w ramach dodatkowego koła przedmiotowego. Dodatkowo klasa będzie uczyła się dwóch języków obcych:angielskiego i niemieckiego lub hiszpańskiego. Program nauczania matematyki realizowany będzie w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Ponadto  realizujemy dodatkową godzinę języka niemieckiego lub hiszpańskiego w ramach obowiązkowego koła przedmiotowego. Poza realizacją podstawy programowej zajmujemy się m. in.:
- wykorzystywaniem wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów,
- realizacją projektów matematycznych,
- poszukiwaniem zastosowań matematyki w życiu codziennym,
- przygotowywaniem do konkursów matematycznych.

- planujemy wymianę uczniów naszego gimnazjum z młodzieżą z Niemiec
Do klasy zapraszamy osoby, które na świadectwie ukończenia klasy szóstej uzyskały z matematyki i języka obcego co najmniej ocenę dobrą.

 

Zasady przyjęć do klas VII ogólnej w Szkole Podstawowej nr 389 w roku szkolnym 2017/2018

 1. W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 389 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klas VII ośmioletniej szkoły podstawowej.
 2. Rekrutacją objęci są uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy VII.
 3. W  pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 389. Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są w miarę wolnych miejsc.
 4. Zasady przyjęcia do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 389 określają odrębne przepisy.
 5. W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;

2)      oceny z następujących przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- przyroda

Punktacja: ocena celująca – 6 punktów, ocena bardzo dobra – 5 punktów, ocena dobra – 4 punkty;

3)      ocena z zachowania: wzorowe – 6 punktów, bardzo dobre – 5 punktów, dobre – 4 punkty;

4)      laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności;

5)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10 punktów;
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 punktów;

6)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10 punktów;
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów;
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 7 punktów;
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 punktów;
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

7)      Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;
 2. krajowym-przyznaje się 3 punkty;
 3. wojewódzkim- przyznaje się 2 punkty.

Terminy

a) 23 czerwca - 27 czerwca godz. 16.00  - wszyscy Kandydaci składają kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII w szkole pierwszego wyboru;

b) 3 lipca, godz. 14.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.               c)  4 lipca - 5 lipca do godz. 15.00 - Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli uczęszczania do danego oddziału poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa  w terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału.

d) 6 lipca godz. 13.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl