-
Rzecznik Praw Ucznia

W październiku 2014 roku uczniowie Gimnazjum nr 49 wybrali Rzecznika Praw Ucznia.

Został nim  ponownie nauczyciel religii Pan Marek Zwierz

 

 

Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest m. in.:

 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia,
 • składanie Dyrektorowi Szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych   nauczyciel - uczeń:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • W razie braku rozstrzygnięcia sporu odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
 • W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych   uczeń - uczeń:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • W  razie potrzeby podjęcie mediacji przy współudziale wychowawców uczniów.
 • Skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego Szkoły (dyrektor, wychowawca, rzeczni).
 • W razie potrzeby zasięgnięcie opinii Rady Rodziców.
 • Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl