-
Statut Gimnazjum

 

STATUT GIMNAZJUM NR 49

IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

W WARSZAWIE

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
 3. ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE
 4. ORGANIZACJA GIMNAZJUM
 5. ZASADY REKRUTACJI
 6. UCZNIOWIE
 7. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM
 8. RODZICE (OPIEKUNOWIE)
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

I

 

PODSTAWA PRAWNA

 

§ 1

Gimnazjum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), oraz obowiązujących rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 2

Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 19 zwane dalej „gimnazjum”, jest szkołą publiczną, realizującą podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, programy własne nauczycieli oraz innowacje dydaktyczne.

§ 3

Organem prowadzącym gimnazjum jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 4

Gimnazjum jest szkoła ponadpodstawową, w której są oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6 – letniej szkoły podstawowej.

§ 5

Gimnazjum posiada własne imię, sztandar oraz ceremoniał szkolny.

II

 

Rozdział II

 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§ 6

 1. Celem gimnazjum jest:
  1. kształcenie i wychowanie dzieci oraz przygotowanie ich do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie,
  2. zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,
  3. rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
  4. kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

§ 7

 1. Na życzenie rodziców gimnazjum organizuje naukę religii lub zajęcia o tematyce etyczno – moralnej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
 2. W uzasadnionych przypadkach szkoła umożliwia uczniom indywidualne nauczanie.

§ 8

 1. Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:
  1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  2. przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie,
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
  4. realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum przez MENiS oraz programy własne, a także szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.
  5. zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
  6. wykonuje działania na rzecz organizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  7. Podejmuje działania mające na celu rozwijanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla innych kultur, religii, przekonań.

§ 9

Misją naszego gimnazjum jest: „Nasz absolwent lubi i potrafi się uczyć, kocha sport, świetnie radzi sobie w życiu.”

§ 10

W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania.

III

 

Rozdział III

 

ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE

 

§ 11

 1. Organami gimnazjum są:
  1. dyrektor gimnazjum,
  2. rada pedagogiczna,
  3. samorząd uczniowski,
  4. rada rodziców.
 2. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego.

 

I. DYREKTOR GIMNAZJUM

§ 12

 1. Dyrektor gimnazjum kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,
  2. organizowanie całości pracy dydaktycznej,
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  4. określanie w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,
  6. realizowanie uchwał rady pedagogicznej,
  7. dysponowanie środkami finansowymi gimnazjum i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  8. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
  9. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,
  10. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz organizacji związkowych, o ile organy te działają na terenie szkoły,
  11. współpraca z organizacjami związkowymi działającymi na terenie placówki, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w odrębnych przepisach,
  12. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
  13. organizowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej
  14. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

§ 13

Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do gimnazjum przez rodziców i regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne.

§ 14

Dyrektor gimnazjum ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

§ 15

Dyrektor gimnazjum wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 16

W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem szkolnym.

§ 17

Dyrektor szkoły po otrzymaniu orzeczenia z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej o potrzebie nauczania indywidualnego organizuje nauczanie indywidualne.

§ 18

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor gimnazjum.

§ 19

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

II. WICEDYREKTOR

§ 20

 1. W Gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor Gimnazjum.
 2. Do zadań wicedyrektora należy:
  1. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole i właściwych stosunków pracowniczych,
  2. udział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Gimnazjum,
  3. współudział w organizacji posiedzeń Rady Pedagogicznej,
  4. udział w analizie i ocenie realizacji planu dydaktycznego Gimnazjum,
  5. zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności,
  6. udział w zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,
  8. informowanie Dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Gimnazjum
  9. opracowywanie tygodniowego planu zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych,
  10. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
  11. kontrola dyżurów nauczycieli,
  12. kontrola dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen i dzienników zajęć pozalekcyjnych
  13. prowadzenie dokumentacji godzin ponadwymiarowych, zastępstw i lekcji przeprowadzonych w języku hiszpańskim, sporządzanie miesięcznych wykazów wyżej wymienionych godzin w celu realizacji płatności,
  14. nadzorowanie pracy organizacji szkolnych i agend funkcjonujących na terenie szkoły,
  15. obserwacja zajęć nauczycieli,
  16. nadzór nad pracą kół zainteresowań.

 

III. RADA PEDAGOGICZNA

§ 21

Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania i jest odpowiedzialny za zawiadamianie jej członków o terminie i porządku obrad.

§ 22

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planu pracy szkoły,
  2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  6. zatwierdzanie kryteriów oceny zachowania uczniów,
  7. opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 2. Rada pedagogiczna opiniuje:
  1. roczną organizację pracy gimnazjum, tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2. projekt planu finansowego, propozycje dotyczące uzupełniania pomocy dydaktycznych gimnazjum, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,
  3. wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora w sprawie przyznawania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum lub jego zmian i uchwala go, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.
 4. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora gimnazjum wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 5. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora gimnazjum, którego postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady.
 6. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania tajemnicy posiedzeń rady pedagogicznej.

 

IV. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 23

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez reprezentację uczniów.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum i radzie pedagogicznej, wnioski i opinie w sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.
 4. Uczniowie mają prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

 

V. RADA RODZICÓW

§ 24

 1. Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców wspiera działalność statutową szkoły poprzez:
  1. występowanie do dyrektora gimnazjum i rady pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi gimnazjum,
  2. inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla gimnazjum,
  3. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na działalność gimnazjum w porozumieniu z dyrektorem.
 2. W skład rady rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

IV

 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

 

§ 25

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.
 2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 3. Arkusz organizacji, o którym mowa w pkt.2, dyrektor gimnazjum przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie ustalonym przez wyżej wymieniony organ.

§ 26

 1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecność nauczycieli.
 2. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania.
 4. Szkoła prowadzi oddziały innowacyjne zgodnie z rozporządzeniem MENiS.
 5. W szkole mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w języku polskim i w języku hiszpańskim, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie w oddziałach dwujęzycznych odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 27

 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.
 2. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo – lekcyjny.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 4. Przerwy międzylekcyjne są 5, 10 i 15 minutowe, a przerwa obiadowa trwa 20 minut.
 5. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji
  i przerw. Wymaga to zgody dyrektora gimnazjum.
 6. Organ prowadzący szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:
  1. dotarciu ucznia do szkoły lub powrotem ze szkoły,
  2. organizacji zajęć w szkole w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.
 7. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
  1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15C lub jest niższa;
  2. temperatura w salach lekcyjnych podczas trwania zajęć jest niższa niż 18C;
  3. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
 8. Nauczyciele nie zwalniają uczniów na ich prośbę w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

§ 28

Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów.

§ 29

 1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne wspierające i rozwijające oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.
 2. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoła prowadzi wymianę młodzieży szkolnej z uczniami innych szkół oraz warsztaty językowe poza granicami kraju.
 3. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi organizowane są zajęcia wyrównawcze i korekcyjne.
 4. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy
  z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.

§ 30

Zakres zajęć pozalekcyjnych może być opiniowany przez radę pedagogiczną, radę rodziców i jest zatwierdzany przez dyrektora gimnazjum.

§ 31

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji.
 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły
 3. Do zadań biblioteki należy:
  1. gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  2. gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  3. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  4. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
  5. wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  6. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 4. Pomieszczenia Biblioteki umożliwiają:
  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  2. korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu,
  3. korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w czytelni oraz wypożyczanie poza bibliotekę
  4. gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  5. gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych.
 5. Wyposażenie biblioteki stanowią: odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.
 6. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).
 8. Do zbiorów bibliotecznych należą:
  1. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
  2. programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
  3. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
  4. wydawnictwa informacyjne i albumowe,
  5. czasopisma dla dzieci i młodzieży,
  6. czasopisma ogólno pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
  7. czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
  8. wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
  9. zbiory multimedialne,
  10. materiały regionalne i lokalne.
 9. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. W przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest, co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką.
 11. Biblioteka szkolna współpracuje z:
  1. uczniami w zakresie:
   1. rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
   2. pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,
   3. użytkowanie;rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne użytkowanie.
  2. nauczycielami w zakresie:
   1. udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
   2. udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,
   3. przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;
  3. rodzicami w zakresie:
   1. wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
   2. przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,
   3. popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.
 12. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę książek, materiałów i zbiorów multimedialnych.
 13. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki.
 14. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły

§ 32

 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury nauczycielskie.
 2. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i na czas trwania wycieczek nauczyciele, którzy organizują wycieczki korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zbiórek harcerskich odpowiedzialni są instruktorzy ZHP lub ZHR prowadzący drużyny.

§ 33

W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych itp., oprócz nauczycieli szkoły opiekę nad uczniami mogą sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

§ 34

 1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Funkcję wychowawcy dyrektor gimnazjum powierza nauczycielowi, który jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu nauczania

§ 35

 1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów oraz podręczników, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 3. Szkolny zestaw podręczników składa się nie więcej niż dwóch dla danych zajęć edukacyjnych.
 4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
 6. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczne, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 7. Dyrektor szkoły podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§ 36

Na terenie gimnazjum podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:

§ 37

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Zasady korzystania ze stołówki ustala Dyrektor Gimnazjum.

V

 

Rozdział V

 

ZASADY REKRUTACJI

 

§38

I. Zasady ogólne


 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są z urzędu uczniowie zamieszkali
  w obwodzie szkoły oraz w miarę wolnych miejsc uczniowie zamieszkali w innych obwodach.
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy pierwszej podejmuje powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.
 3. Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie arkusza organizacyjnego, zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.
 4. Nabór kandydatów do wszystkich klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną.
  1. Kandydat po zalogowaniu do elektronicznego systemu rejestracji otrzymuje swój indywidualny login i hasło. Drukuje wypełniony wniosek lub zgłoszenie i składa w sekretariacie szkoły.
  2. Kandydaci, którzy złożyli zgłoszenie są zobowiązani dostarczyć oryginały dwóch dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego wydanego przez OKE .
  3. Kandydaci, którzy złożyli wniosek składają w szkole pierwszego wyboru kserokopie świadectwa, wyniku sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów oraz przedstawiają oryginały do wglądu.
  4. Kandydaci sprawdzają w systemie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie zostali zakwalifikowani do przyjęcia.
  5. Kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do gimnazjum przez złożenie w nim oryginałów wymaganych dokumentów (nie dotyczy kandydatów, którzy złożyli oryginały na wcześniejszym etapie). W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do gimnazjum.
  6. Lista kandydatów przyjętych do gimnazjum zostanie wywieszona w szkole.
 5. O przyjęciu uczniów z obwodu do wybranej klasy decydują w pierwszej kolejności dotychczasowe osiągnięcia i wyniki edukacyjne oceniane na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.
 6. Klasa dwujęzyczna jest klasą bezrejonową. Kandydatów do tej klasy obowiązują procedury przyjmowania uczniów do klasy dwujęzycznej zawarte w punkcie IV zasad rekrutacji.
 7. W szkole przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.
 8. W przypadku kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu po klasie VI, decyzję o przyjęciu podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 9. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów, w Gimnazjum nr 49 obowiązują następujące kryteria pierwszeństwa promujące kandydata:

• ilość punktów na egzaminie zewnętrznym przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

• wynik sprawdzianu szóstoklasisty,
• średnia ocen,
• ocena z zachowania,
• wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do klasy dwujęzycznej).

 

II. Szkolna Komisja Rekrutacyjna


 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
  1. podaje informacje o warunkach rekrutacji;
  2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach rekrutacji;
  3. ustala minimalną wymaganą liczbę punktów ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych kwalifikującą do II etapu rekrutacji;
  4. ustala minimalną wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym;
  5. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
  6. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły;
  7. podaje informację o wolnych miejscach w szkole;
  8. sporządza protokoły z postępowania rekrutacyjnego.
 3. Wszelkie decyzje związane z rekrutacją podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

 

III. Procedura przyjmowania do szkoły uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum.


 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na wniosek rodziców / prawnych opiekunów / po dostarczeniu do szkoły wypełnionego i podpisanego przez ucznia i jego rodziców wniosku lub zgłoszenia. Potwierdzenie zamieszkania
 2. Preferencja kandydata dotycząca wybranej klasy nie jest równoznaczna z przyjęciem go do tej klasy.

 

IV. Procedura przyjmowania uczniów do klasy pierwszej dwujęzycznej.


 1. Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych przeprowadza i ocenia komisja rekrutacyjna powołana spośród nauczycieli Gimnazjum nr 49.
 3. Trzeciego dnia roboczego po przeprowadzeniu sprawdzianu, zostanie ogłoszona lista wyników.
 4. W rekrutacji uwzględniane są wyniki tylko tych kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 5. Laureat lub finalista kuratoryjnego konkursu przedmiotowego, tematycznego oraz interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim oraz ogólnopolskim zobowiązany jest do dostarczenia dyplomu potwierdzającego uzyskane osiągnięcia.
 6. Po ogłoszeniu listy przyjętych mogą być przyjmowani kandydaci z listy rezerwowej w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
 7. Jeśli zostaną przyjęci wszyscy kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji – w miarę wolnych miejsc- mogą być przyjmowani kandydaci, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w innych szkołach.

 

V. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum do pozostałych klas pierwszych.


 1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do Gimnazjum nr 49 w miarę wolnych miejsc po dostarczeniu przez rodziców /opiekunów prawnych/ wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły, wypełnionego i wydrukowanego z systemu elektronicznej rejestracji.
  • Laureaci lub finaliści kuratoryjnych konkursów wiedzy, konkursów artystycznych i sportowych, zamieszczonych w wykazie Mazowieckiego Kuratora Oświaty zobowiązani są do dostarczenia dyplomów potwierdzających uzyskane osiągnięcia.
  • Kandydaci ubiegający się o miejsce w klasach realizujących rozszerzony program nauczania mogą być przyjęci do tych klas jeśli uzyskają na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę min. dobrą ze wskazanych przedmiotów:
   • - z matematyki w klasach z rozszerzoną matematyką,
   • - z języka polskiego w klasie humanistycznej,
   • - z języka angielskiego w klasie lingwistycznej.
 2. Laureat lub finalista kuratoryjnego konkursu przedmiotowego, tematycznego oraz interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim oraz ogólnopolskim zobowiązany jest do dostarczenia dyplomu potwierdzającego uzyskane osiągnięcia.
 3. Kandydaci z listy rezerwowej w miarę możliwości mogą być przyjęci do szkoły po ogłoszeniu listy przyjętych w kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
 4. W sytuacjach nieopisanych powyżej decyzję o przyjęciu do gimnazjum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 5. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji istnieje możliwość wnioskowania do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 7 dni.

VI

 

Rozdział VI

 

UCZNIOWIE

§ 39

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. zapoznania się z programami poszczególnych przedmiotów oraz kryteriami i zasadami oceniania,
  2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
  4. zapoznania się z programem nauczania,
  5. poszanowania swojej godności,
  6. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
  7. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
  8. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,
  9. powiadamiania o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,
  10. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  11. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas trwania ferii nie zadaje się prac domowych),
  12. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
  13. korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, pod nadzorem osób upoważnionych,
  14. korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
  15. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum,
  16. wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły,
  17. egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w sytuacjach i na zasadach określonych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania,
  18. korzystania z pomocy rzecznika praw ucznia, działającego na terenie szkoły,
 2. W przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły, ma on prawo do złożenia skargi do Dyrektora. Skarga ucznia winna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni.

§ 40

 1. Uczeń ma obowiązek:
  1. uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności,
  2. aktywnie uczestniczyć oraz właściwie zachowywać się podczas zajęć lekcyjnych,
  3. regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
  4. usprawiedliwiać nieobecności w terminie 7 dni od zakończenia okresu nieobecności w formie pisemnej podając przyczynę nieobecności,
  5. nadrabiać zaległości programowe,
  6. godnie reprezentować swoją szkołę,
  7. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
  8. przestrzegać zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły i odnosić się do wszystkich z szacunkiem, niezależnie od ich przekonań i poglądów,
  9. dbać o kulturę słowa w szkole i poza szkołą,
  10. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
  11. dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne własne i innych, a także pamiętać o tym, że za wyrządzone szkody materialne odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie,
  12. nosić strój galowy podczas uroczystości szkolnych,
  13. dbać o schludny wygląd oraz nosić stosowny strój, zmieniać obuwie na terenie szkoły, na jasnej podeszwie,
  14. szanować symbole narodowe, szkolne i kultywować tradycje szkoły,
  15. przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych,
  16. przestrzegania zakazu palenia papierosów, w tym e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji odurzających,
  17. podporządkować się postanowieniom zawartym w statucie szkoły oraz innym postanowieniom dyrektora i rady pedagogicznej, które wynikają z bieżącej działalności placówki.

§ 41

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje dyrektor gimnazjum na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 42

 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:
  1. pochwałę na forum klasy,
  2. pochwałę na forum szkoły,
  3. list pochwalny skierowany do rodziców,
  4. nagrodę rzeczową.
 2. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.
 3. Pod koniec każdego roku szkolnego wybrany zostaje „Najlepszy absolwent Gimnazjum Nr 49”. Kandydatów zgłaszają wychowawcy klas III i przedstawiają ich sylwetki na posiedzeniu rady pedagogicznej. Uczeń zgłaszany do tytułu „Najlepszego absolwenta” powinien uzyskać na zakończenie roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75, zachowanie bardzo dobre lub wzorowe oraz aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i godnie ją reprezentować.
 4. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może ponieść następujące konsekwencje:
  1. upomnienie od wychowawcy klasy,
  2. odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
  3. naganę dyrektora szkoły udzieloną w formie pisemnej lub ustnej,
  4. rozmowę dyscyplinującą przeprowadzoną przez dyrektora, wychowawcę lub pedagoga szkolnego,
  5. przeniesienie do klasy równoległej,
  6. obniżenie oceny z zachowania,
  7. zawieszenie w prawach ucznia na określony czas, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie praw i obowiązków ucznia.
 5. Kary mogą być stosowane łącznie.
 6. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

§ 43

 1. Uczeń jest skreślony z listy uczniów gimnazjum z końcem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
 2. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innego gimnazjum.
 3. Wniosek dyrektora, o którym mowa w pkt. 2 następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Dotyczy to ucznia, który:
  1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
  2. dopuszcza się kradzieży,
  3. wchodzi w kolizję z prawem,
  4. demoralizuje innych uczniów,
  5. permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.
 4. Kary mogą być udzielane na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, nauczycieli przedmiotu, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców.

VII

 

Rozdział VII

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

§ 44

 1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1, określają odrębne przepisy.

 

I. NAUCZYCIELE

§ 45

 1. Nauczyciel prowadzi pacę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.
 2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
  1. realizowanie obowiązującego w gimnazjum programu nauczania,
  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  4. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  5. systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów oraz jawność oceniania,
  6. eliminowanie, w miarę możliwości, przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  7. systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
  8. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,
  9. współpraca z rodzicami.

§ 46

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu.
 3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:
  1. wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
  2. opracowywanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,
  3. opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,
  4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
  5. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 4. Dyrektor gimnazjum może tworzyć także inne zespoły problemowo-zadaniowe. Ich pracą kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale wraz z wyznaczonym pedagogiem szkolnym tworzą zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów danego oddziału, w tym posiadających opinie Poradni Pedagogiczo-Psychologicznej, którego pracami kieruje wychowawca.

§ 47

 1. Wychowawca klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym gimnazjum. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych.
 2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
  1. otoczenie opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
  2. utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad i wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,
  3. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia klasowego integrujących uczniów,
  4. współpraca z nauczycielami uczącymi w celu koordynowania działań wychowawczych,
  5. współpraca z pedagogiem szkolnym,
  6. kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków,
  7. zawiadamianie rodziców o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania,
  8. pomoc w organizowaniu życia kulturalnego klasy,
  9. dokonywanie analizy wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,
  10. koordynowanie pracy zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla oddziału,
  11. systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej..
 3. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.


II. PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY

§ 48

Do zadań pedagoga i psychologa szkole należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 9. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 10. systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

§ 49

 1. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności;
  1. z niepełnosprawności;
  2. z niedostosowania społecznego;
  3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  4. ze szczególnych uzdolnień;
  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
  6. z zaburzeń komunikacji językowej;
  7. z choroby przewlekłej;
  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  9. z niepowodzeń edukacyjnych;
  10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów;
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
  4. innymi szkołami i placówkami;
  5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 5. 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:
  1. ucznia;
  2. rodziców ucznia;
  3. dyrektora szkoły;
  4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
  5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
  6. poradni;
  7. pracownika socjalnego;
  8. asystenta rodziny;
  9. kuratora sądowego.
 6. 6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  4. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  5. warsztatów;
  6. porad i konsultacji.
 7. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

III. NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

§ 50

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
  1. wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,
  2. organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
  3. wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania
  4. wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,
  5. przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
  6. organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
  7. gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  8. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  10. wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  11. selekcjonowanie zbiorów
  12. rowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

 

IV. DORADCA ZAWODOWY

§ 51

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
  4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
  5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 3. W gimnazjum działa Warszawski System Doradztwa Zawodowego.

 

 

V. PIELĘGNIARKA SZKOLNA

§ 52

W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej, której zadaniami są: koordynowanie współpracy pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum, Radą Pedagogiczną i lekarzami pierwszego kontaktu i SP ZOZ. Oświata i profilaktyka zdrowotna, prowadzenie dokumentacji uczniowskiej, prowadzenie badań przesiewowych i bilansowych.

 

IV. PRACOWNICY ADMINISTRACJI

§ 53

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor gimnazjum.

VIII

 

Rozdział VIII

RODZICE (OPIEKUNOWIE)

§ 54

 1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
  1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w uzgodnionych terminach (zebrania, dni otwarte, umówione spotkania z nauczycielami),
  2. uzyskania pełnej informacji o obowiązujących zasadach promowania i klasyfikowania,
  3. porad pedagoga szkolnego,
  4. zgłaszania wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum,
  5. wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli i przedstawiania ich zainteresowanym pedagogom, dyrektorowi gimnazjum oraz kuratorowi oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów, z zachowaniem właściwej drogi służbowej.
 2. Do obowiązków rodziców należy:
  1. wspieranie procesu nauczania i wspomaganie w procesie wychowania,
  2. udzielanie placówce, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej i materialnej,
  3. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  4. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych.

3. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków wobec ucznia przez jego rodziców (opiekunów prawnych) lub niereagowania na wskazania szkoły, dyrektor gimnazjum może powiadomić o tym fakcie organ nadzorujący szkołę, policję lub Straż Miejską lub organy sądowe.

 

XI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 55

Gimnazjum jest jednostka budżetową, finansowaną przez władze Miasta Stołecznego Warszawy. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 56

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego z odrębnymi przepisami.
 2. Tablice i stemple zawierają nazwę Gimnazjum Nr 49 Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego.

§ 57

Gimnazjum gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 58

 1. Statut szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.
 2. Statut został pozytywnie zaopiniowany przez:
  1. Radę Pedagogiczną Gimnazjum 49 w dniu 10.04.2003
  2. Radę Rodziców Gimnazjum 49 w dniu 26.02.2003
  3. Samorząd Szkolny Gimnazjum 49 w dniu 20.03.2003
 3. Uchwałą Rady Pedagogicznej został zatwierdzony dnia 10.04.2003
 4. Statut wszedł w życie z dniem zatwierdzenia.

§ 59

Zmiany do statutu zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.09.2004 i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 30.09.2004.

§ 60

1. Zmiany do statutu zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 i 30.04.2013 i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 12.06.2014 roku, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców w dniu 11.06.1014 i Samorząd Uczniowski w dniu 04.09.2014 roku

2. Zmiany do statutu dotyczące wprowadzenia darmowych podręczników zostały wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.07.2014 i zatwierdzone uchwałą rady Pedagogicznej dnia 26.08.2015r

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl