-
Zasady rekrutacji do klas siódmych dwujęzycznych

Harmonogram działań kandydata

 

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych

w Szkole Podstawowej nr 389 przy ul. Smoczej 19

 

PODSTAWY PRAWNE

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 • Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.


ZASADY PRZYJĘĆ

Zgodnie § 1 Uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas VII dwujęzycznych - wniosek o przyjęcie można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne do oddziałów dwujęzycznych.

Zgodnie z art. 202 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

 1. Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej   szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy – Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:
  1. otrzymali promocję do klasy VII;
  2. uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
  2. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów .
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy , tj.:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   1. Kryteria o których mowa powyżej mają jednakową wartość.
 4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1–3 stosuje się.
 5. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo oświatowe.

 

TERMINY

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminach określonych w HARMONOGRAMIE DZIAŁAŃ KANDYDATA opublikowanym na stronach Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl