-
Wewnątrzszkolny system oceniania

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W  GIMNAZJUM  NR  49

IM.  STEFANA  STARZYŃSKIEGO

W  WARSZAWIE

 

 

 

 1. Podstawa prawna do opracowania wewnątrzszkolnego systemu ocenienia
 2. Informacje ogólne
 3. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów
 4. Projekt edukacyjny
 5. Klasyfikowanie i ocenianie
 6. Zasady oceniania zachowania
 7. Sposoby i zasady informowania uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i osiągnięciach
 8. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania
 9. Procedury odwoławcze – egzamin klasyfikacyjny
 10. Egzamin poprawkowy
 11. Promocja
 12. Ukończenie szkoły
 13. Postanowienia końcowe

 

 

I

 

I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

 

§ 1


System dotyczy oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum Nr 49, który jest zgodny z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.257)2, z rozporządzeniami MEN z 30 kwietnia 2007 roku i z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

II

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 

§ 2

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  2. zachowanie ucznia
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły
 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Gimnazjum 49,
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7. ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia, oraz o jego uzdolnieniach.
 6. Ocenianie pełni funkcję:
  1. diagnostyczną - monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb
  2. klasyfikacyjną - określanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
  3. motywującą
 7. Przedmiotem oceny jest:
  1. Zakres opanowanych wiadomości,
  2. Rozumienie materiału naukowego,
  3. Umiejętność stosowania wiedzy w praktyce,
  4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych bierze się pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 8. Oceny dzielą się na:
  1. Bieżące (cząstkowe)
  2. Klasyfikacyjne śródroczne
  3. Klasyfikacyjne końcoworoczne i ustalone są w stopniach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 3

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 4

Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia
 3. posiadającego opinię publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii.
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 – 3, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole w ramach specjalnych potrzeb edukacyjnych.

§ 5

 1. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) złożony na ręce wychowawcy klasy zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwiającego ustalenie śródrocznej lub rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”

§ 6

 1. Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice poprzez złożenie oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.
 2. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich.
 3. Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję
 4. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu wstawia się kreskę („religia/etyka ----------------). Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów umieszcza na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę wliczać do średniej ocen.

§ 7

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego
 2. W przypadku ucznia, o którym mowa punkcie 1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

§ 8

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są obowiązkowe. W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia rodzic składa pisemne oświadczenie na ręce wychowawcy klasy.

§ 9

Uczeń nieuczęszczający na zajęcia o których mowa w § 6 punkt 1, § 7 i § 8 przebywają na terenie biblioteki szkolnej pod opieką nauczyciela lub w innym miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły..

III

 

III. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA

 

§ 10

 1. Formy i metody:
  1. test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych ze szkoły podstawowej lub po danym roku nauki w gimnazjum,
  2. kartkówka (obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji),
  3. praca klasowa (sprawdzian)  (obejmująca większą partię materiału),
  4. odpowiedzi ustne,
  5. referaty, prezentacje, dyskusje,
  6. praca w grupach, prace pisemne,
  7. praca  i aktywność na lekcji,
  8. opracowania i pomoce dydaktyczne przygotowane przez ucznia,
  9. ćwiczenia praktyczne, zajęcia warsztatowe
  10. prace domowe
  11. projekt gimnazjalny
  12. inne.
 2. Wyboru form i ich liczby dokonują nauczyciele indywidualnie, uwzględniając specyfikę przedmiotu i oddziału

§ 11

 1. Dla uczniów klas drugich i trzecich przeprowadzane są egzaminy próbne. Obejmują one wyłącznie treści programowe zrealizowane i omówione do czasu przeprowadzenia egzaminów.
 2. Ocena z egzaminu próbnego traktowana jest jako jedna z ocen cząstkowych.
 3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów sprawdzają, oceniają i omawiają egzaminacyjne testy próbne.
 4. Wychowawcy klas, które przystąpiły do egzaminu próbnego, dopilnowują, by ich uczniowie mieli wgląd do sprawdzonych i ocenionych arkuszy.

§ 12

 1. Pisemne prace sprawdzające obejmujące większą partię materiału z poszczególnych przedmiotów, powinny być zapowiadane uczniom przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem w terminarzu dziennika elektronicznego. Prace te powinny być poprzedzone powtórzeniem.
 2. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe pisemne 45-minutowe, a w ciągu dnia jedna taka praca klasowa.
 3. Krótkie prace pisemne, tzw. kartkówki nie muszą być zapowiadane.
 4. Wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel sprawdza w formie pisemnej i ustnej.
 5. Pisemna praca klasowa powinna zostać sprawdzona i oceniona przez nauczyciela w ciągu 14 dni.
 6. Nieczytelna praca pisemna ucznia, który nie legitymuje się odpowiednią opinią poradni psychologicznej, może być oceniona przez nauczyciela jako praca niedostateczna bez względu na jej zawartość merytoryczną.
 7. Uczeń, który odmawia pisania pracy klasowej otrzymuje z niej ocenę niedostateczną.
 8. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny z pracy klasowej na warunkach określonych przez nauczyciela w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania sprawdzonej pracy.
 9. Ocena z poprawy (także negatywna) zostaje wstawiona do dziennika.
 10. W wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba) nauczyciel może zwolnić ucznia z poprawy pracy klasowej i (lub) wyznaczyć dodatkowy termin poprawy..
 11. Niczym nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zapowiedzianej pisemnej pracy klasowej bądź niezaliczenie zaległego sprawdzianu jest równoznaczna z wystawieniem oceny niedostatecznej z tej pracy klasowej.
 12. Uczeń korzystający z niedozwolonych form pomocy podczas pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.
 13. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej należy ponownie uzgodnić z klasą termin pracy (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

§ 13

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. dwóch nieprzygotowań w semestrze, jeżeli liczba godzin danego przedmiotu w tygodniu wynosi 2,
  2. trzech nieprzygotowań w semestrze, jeżeli liczba godzin danego przedmiotu w tygodniu wynosi 3 i więcej,
  3. do jednego nieprzygotowania w semestrze, jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
 2. Nieprzygotowania nie dotyczą zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych kartkówek, lekcji powtórzeniowych.
 3. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.
 4. Po przekroczeniu przez ucznia wskazanego limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

§ 14

 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny wyłącznie w formie elektronicznej, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
 2. Za prowadzenie dokumentacji klasowej odpowiedzialny jest wychowawca, a nauczyciele mają obowiązek codziennego wpisu tematów lekcji i frekwencji uczniów na lekcji.
 3. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie „+” „-”
 4. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:
  1. - nieobecność – „nb”,
  2. - nieprzygotowanie – „np”,
 5. Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak np. : zakres materiału, data, forma oceniania
 6. Nagrody i wyróżnienia, kary, nagany, wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 7. Uwagi dotyczące zachowania uczniów nauczyciele wpisują w dzienniku elektronicznym.
 8. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem.
 9. Sposób funkcjonowania dziennika elektronicznego określa regulamin dziennika elektronicznego.

IV

 

IV. PROJEKT EDUKACYJNY


§ 15

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
  1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
  2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
  3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
   1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
   2. określenie celów projektu edukacyjnego i planowanie etapów jego realizacji;
   3. wykonanie zaplanowanych działań;
   4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
 2. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 3. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor, gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

V

 

V. KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE

 

§ 16

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz okresowym podsumowaniu zachowania ucznia i ustaleniu, według skali określonej w statucie Gimnazjum 49, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego (za I semestr).
 3. Klasyfikacja końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

§ 17

Ocena końcowa powstaje z ocen cząstkowych, nie jest jednak średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; przy ich wystawianiu bierze pod uwagę indywidualny wkład pracy oraz postępy ucznia w okresie objętym oceną.

§ 18

Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 - 2 godz./tyg. ocenę klasyfikacyjną wystawia się z co najmniej z trzech ocen cząstkowych; jeżeli przedmiot realizowany jest więcej niż 2 godz./tyg ocenę klasyfikacyjną wystawia się z co najmniej z pięciu ocen cząstkowych.

§ 19

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 20

Uczeń, który otrzymał za pierwszy semestr ocenę niedostateczną ma obowiązek zaliczyć materiał z pierwszego semestru na warunkach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu według wymagań koniecznych (stopień dopuszczający) dla danego przedmiotu.

§ 21

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
 3. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania

§ 22

Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali określonej w statucie szkoły

 1. stopień celujący (6) (skrót – cel.) otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami znacznie wykroczył poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, co oznacza, że biegle posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, korzysta z różnych źródeł wiedzy, a także proponuje rozwiązania nowatorskie lub osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub posiada inne, porównywalne osiągnięcia,
 2. stopień bardzo dobry (5) (skrót- bdb) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści programowych określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, co oznacza, że sprawnie posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach,
 3. stopień dobry (4) (skrót db) otrzymuje uczeń, który nie opanował w sposób pełny wiadomości i umiejętności przewidzianych programem dla danego etapu nauczania, ale wiele z tych umiejętności ma charakter złożonych i samodzielnych, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 4. stopień dostateczny (3) (skrót - dst) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszej nauce, co oznacza, że rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 5. stopień dopuszczający (2) (skrót - dop) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu. Rokuje także nadzieję, że jest w stanie uzupełnić braki, wykazując chęci i starania. Rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności,
 6. stopień niedostateczny (1) (skrót - ndst) otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w tym zakresie uniemożliwiają mu dalsze uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu, co oznacza, że uczeń nie jest w stanie, nawet prze pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności.

§ 23

Przeliczanie punktów zdobytych przez ucznia na pisemnych sprawdzianach na oceny, ustala się w następujący sposób:

 1. stopień celujący – powyżej 100%,
 2. stopień bardzo dobry – powyżej 90% do 100%,
 3. stopień dobry – powyżej 75% do 90%,
 4. stopień dostateczny – powyżej 50% do 75%,
 5. stopień dopuszczający – powyżej 30% do 50%,
 6. stopień niedostateczny – od 0 do 30%.

§ 24

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania

VI

 

VI. ZACHOWANIE

 

§ 25

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom,
 8. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

§ 26

Do obowiązków ucznia należy:

 1. punktualne przychodzenie na lekcje,
 2. usprawiedliwianie nieobecności (więcej niż 18 godzin nieobecnych i nieusprawiedliwionych powoduje obniżenie oceny zachowania do nieodpowiedniej),
 3. rzetelne przygotowywanie się do lekcji(odrabiać prace domowe, przynosić niezbędne materiały, przybory itp.),
 4. wywiązywanie się z podjętych zobowiązań wobec klasy i szkoły,
 5. poprawne zachowywanie się podczas lekcji i przerw, na terenie klasy i szkoły, na boisku, na wycieczce, (nie uczestniczy w bójkach, nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy, podczas lekcji nie je i nie żuje gumy),
 6. unikanie zagrożeń związanych z uzależnieniami,
 7. informowanie o zauważonych zagrożeniach
 8. dbanie o mienie własne, kolegów i szkoły,
 9. przestrzeganie zasad higieny i dobrego smaku,
 10. przestrzeganie, aby podczas zajęć telefon komórkowy lub inne nośniki elektroniczne były wyłączone i znajdowały się w plecaku,
 11. przestrzeganie społecznych norm współżycia (szczerość, prawdomówność, odpowiedzialność za własne czyny i słowa, szacunek dla drugiego człowieka)
 12. zmienianie obuwia (na terenie szkoły obowiązuje obuwie na jasnej podeszwie (tekstylne, klapki, sandały),
 13. noszenie na terenie szkoły w trakcie uroczystości szkolnych i w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz stroju galowego: krawat, biała bluzka lub koszula, granatowa, czarna lub szara spódnica/długie spodnie, ewentualnie marynarka w tych kolorach
 14. posiadanie i przynoszenie do szkoły dzienniczka służącego do korespondencji z rodzicami; na pierwszej stronie dzienniczka musi znajdować się imię i nazwisko ucznia, telefony kontaktowe do rodziców oraz wzory podpisów rodziców

§ 27

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy według skali:
wzorowe (wz), bardzo dobre (bdb), dobre (db), poprawne (popr.), nieodpowiednie (nieodp. lub ndp), naganne (nag.) w oparciu o:

 1. własne spostrzeżenia wychowawcy,
 2. ocenę zachowań ucznia w zakresie zasad ujętych w statucie szkoły.
 3. samoocenę dokonywaną przez ucznia przed klasyfikacją,
 4. opinie innych uczniów i pracowników szkoły, zgłaszane do wychowawcy,
 5. opinie innych nauczycieli.

§ 28

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 29

Przyjęte w Gimnazjum nr 49 zasady oceniania ucznia pod względem zachowania uwzględniają:

 1. stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, tzn. uczeń jest sumienny i systematyczny w nauce, zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i obowiązkami ucznia zapisanymi w regulaminie gimnazjum, a przypadki złego zachowana umie poddać krytycznej refleksji i stara się nie powtarzać błędów, przestrzega zasad kultury dyskusji, nie wagaruje, odrabia na bieżąco prace domowe i jest przygotowany do lekcji, dba o pomoce szkolne i sprzęt, rozwija własne zainteresowania, poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności (np. koła, konkursy, zawody), przestrzega zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawcy klasy,
 2. kulturę osobistą ucznia, tzn. że uczeń przestrzega ogólnie przyjętych zasad kultury i współżycia społecznego, okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, zachowuje się kulturalnie na terenie klasy, szkoły, poza szkołą, na boisku szkolnym, podczas lekcji i przerw, na wycieczkach, (nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy, nie uczestniczy w bójkach), dba o kulturę słowa, dba o zdrowie, higienę osobistą i estetyczny wygląd, unika zagrożeń związanych z uzależnieniami, nie spóźnia się na lekcje, pomaga innym w nauce, jest uczynny i koleżeński, jest krytyczny wobec siebie,
 3. zaangażowanie ucznia w życie szkoły tzn. uczeń wspomaga samorząd klasowy i szkolny pełniąc różne funkcje społeczne lub aktywizuje siebie i innych do różnych prac, zachęca innych i sam uczestniczy w różnych formach aktywności pozalekcyjnej np. w organizowaniu szkolnych imprez, apeli, redagowaniu szkolnej gazetki itp.
 4. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

§ 30

 1. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra:
  1. otrzymuje ją uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:
   1. bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne, jest aktywny w pracach społecznych,
   2. dba o kulturę zachowania w szkole, stara się nie utrudniać pracy kolegom i pracownikom szkoły,
   3. bierze udział w życiu klasy i szkoły;
   4. dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
   5. nie otrzymuje licznych powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszania regulaminu szkolnego uwag;
   6. szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek;
   7. jest koleżeński, życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych;
   8. dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór zgodny z regulaminem, na uroczystości szkolne i w wyznaczonych terminach przychodzi w stroju galowym, jedynie sporadycznie zapomniał o obuwiu zmiennym;
   9. dba o swoje zdrowie i nie ulega nałogom;
   10. jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;
   11. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
   12. systematycznie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, współpracuje w zespole wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania,
  2. oceny dobrej z zachowania nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze:
   1. otrzymał naganę,
   2. był zawieszony w prawach ucznia,
   3. został przeniesiony karnie do innej klasy,
   4. wobec którego zostały zastosowane środki ujęte w „Procedurach postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń”,
   5. naruszył godność osobistą nauczyciela lub innego pracownika szkoły i wobec którego zostało złożone doniesienie na policję w tej sprawie,
   6. naruszył przepisy Kodeksu Karnego.
 2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:
  1. W kulturze zachowania i stosunku do nauki stanowi wzór dla innych uczniów, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;
  2. wyróżnia się uczynnością, taktem, inicjatywą, jest organizatorem lub współorganizatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych;
  3. godnie reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, olimpiadach, zawodach sportowych;
  4. okazuje szacunek osobom starszym, rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
  5. jest sumienny, prawdomówny i uczciwy;
  6. właściwie reaguje na przejawy przemocy i agresji;
  7. jest zawsze przygotowany do zajęć;
  8. wzorowo pełni dyżury klasowe, sumiennie wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
  9. systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień;
  10. wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w jego realizacji i wykazuje umiejętność dokonania samooceny i wyciągania wniosków.
  11. Jednorazowe upomnienie w roku szkolnym wyklucza ocenę wzorową.
 3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:
  1. zawsze daje bardzo dobry przykład zachowania i właściwego stosunku do nauki;
  2. wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego;
  3. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i środowiska, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
  4. systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji;
  5. nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania;
  6. troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek w otoczeniu;
  7. dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;
  8. prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;
  9. jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;
  10. okazuje szacunek osobom starszym;
  11. właściwie reaguje na przejawy przemocy i agresji;
  12. rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
  13. bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
  14. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,;
  15. w miarę możliwości rozwija swoje zdolności i zainteresowania w kołach zainteresowań oraz reprezentuje klasę w konkursach wewnątrzszkolnych;
  16. jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością.
 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:
  1. na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły(zdarzają mu się drobne uchybienia), a zachowania wywołują czasami krytyczne uwagi nauczycieli lub innych osób podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych,
  2. uczestniczy w życiu szkoły i klasy;
  3. w miarę możliwości uczestniczy w konkursach i projektach organizowanych na terenie szkoły;
  4. systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; ilość nieusprawiedliwionych godzin wynosi 18 lub mniej niż 18;
  5. na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;
  6. przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;
  7. przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza niżą;
  8. szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej z własnej inicjatywy dokonuje naprawy na własny koszt lub w inny sposób rekompensuje szkodę;
  9. nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi;
  10. stara się unikać kłótni i konfliktów;
  11. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;
  12. stara się poprawić zachowanie(widać postępy w pracy nad sobą);
  13. stara się być tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości i religii;
  14. dba o estetykę swojego wyglądu;
  15. niesystematycznie współpracuje w zespole realizującym projekt, jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
 5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który
  1. dopuszcza się wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły, ale pracuje nad poprawą swojego zachowania i wykazuje ją;
  2. lekceważy obowiązki szkolne(nie wykonuje poleceń nauczycieli lub innych pracowników szkoły, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć);
  3. ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad;
  4. nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;
  5. nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów;
  6. nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów;
  7. swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych(przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych), itp;
  8. bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje;
  9. nagminnie nie zmienia obuwia na terenie szkoły;
  10. ulega nałogom;
  11. ma nieusprawiedliwione nieobecności (więcej niż 18 godzin);
  12. mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie, ze swoich obowiązków czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu lub konieczności realizacji zadań przez innych członków zespołu.
 6. Ocenę naganną:
  1. otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę nieodpowiednią, a ponadto dopuścił się jednego z zachowań:
   1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,
   2. nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,
   3. wagaruje i namawia innych do wagarowania, bardzo często spóźnia się na lekcje,
   4. swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie zajęć – daje zły przykład rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco, zagraża bezpieczeństwu własnemu i i innych,
   5. prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży,
   6. znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
   7. naraża na szwank dobre imię szkoły, rozmyślnie niszczy mienie szkolne i prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody,
   8. obraża nauczycieli, jest arogancki, wulgarny i agresywny(w tym wypadku sprawa zostaje skierowana do sądu zgodnie z ustawą o ochronie funkcjonariuszy publicznych),
   9. ulega nałogom(pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające lub je rozprowadza)
   10. drastycznie narusza zasady kultury, dobrego wychowania i estetyki,
   11. spowodował, że szkoła wystąpiła do sądu w jego sprawie,
   12. nie uczestniczy lub odmówił udziału w realizacji projektu.
 7. Inne przewinienia skutkujące obniżeniem oceny z zachowania:
  1. korzystanie w czasie zajęć z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych lub innych urządzeń rejestrujących, odtwarzających służących komunikowaniu się;
  2. niestosowny, nieregulaminowy wygląd oraz ubiór (makijaż, farbowane włosy, tatuaż, malowane paznokcie, noszenie nakrycia głowy w budynku, kolczyki w innych miejscach niż uszy, nadmiar biżuterii, głęboki dekolt, zbyt krótka spódnica, szorty, ubiór odsłaniający brzuch i bieliznę, ubiór zawierający obelżywe i wulgarne napisy oraz nadruki propagujące używki , brak zmienionego obuwia.

§ 31

 1. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz używania i palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.
 2. Jeśli po wystawieniu przez wychowawcę oceny śródrocznej lub rocznej oceny z zachowania, ale jeszcze przed jej zatwierdzeniem na radzie zatwierdzającej, uczeń rażąco naruszy zasady regulaminu szkoły lub ogólnie przyjęte normy postępowania, wychowawca zmienia wystawioną wcześniej ocenę, ustalając nową zgodnie z przyjętymi procedurami.

§ 32

 1. Każdą nieobecność w szkole uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić u wychowawcy w terminie 7 kolejnych dni pracy szkoły.
 2. Uczeń, który jest nieobecny na pierwszej godzinie lekcyjnej ma obowiązek dostarczyć wychowawcy klasy usprawiedliwienie tego samego lub najpóźniej następnego dnia , inaczej nauczyciel będzie traktować nieobecność jako nieusprawiedliwioną
 3. Nieusprawiedliwione 3 spóźnienia mogą być taktowane jako jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej.

§ 33

Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 44.

§ 34

 1. Oceny klasyfikacyjne zachowania nie ma wpływu na
  1. ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 34 punkt 2
 2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

§ 35

 1. Uczniowie nie mogą być zwalniani ze szkoły przez rodziców telefonicznie ani e-mailowo. Honorowane są zwolnienia z lekcji wpisane tylko do dzienniczków (podstemplowanych) pisane i podpisane przez rodziców.
 2. Nauczyciele nie zwalniają uczniów na ich prośbę w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 3. Ucznia można zwolnić na pisemną prośbę rodzica zawierająca formułę ”Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka w tym czasie poza terenem szkoły” z wyraźną datą wystawienia i podpisem rodzica.
 4. Uczeń zwraca się z prośbą o zwolnienie do wychowawcy klasy. W przypadku jego nieobecności, uczeń zwraca się do wicedyrektora, dyrektora lub pedagoga szkolnego z prośbą o zwolnienie. Uczeń przedkłada jednej z upoważnionych osób prośbę o zwolnienie napisane w dzienniczku ucznia oraz na kartce.
 5. Zwolnienie w dzienniczku podpisane przez upoważnioną osobę i podstemplowane pieczątką szkoły uczeń okazuje przed opuszczeniem budynku szkoły osobie sprawującej nadzór nad szatnią.
 6. Oryginał zwolnienia napisany na kartce lub ksero zwolnienia w dzienniczku ucznia zostają w szkole.

VII

 

VII. SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

 

§ 36

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
 3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

§ 37

 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
  1. o ocenach niedostatecznych i nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem rady . Uczeń zostaje poinformowany ustnie, a rodzice pisemnie
  2. o pozostałych ocenach z przedmiotów i zachowania najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem rady. Uczeń zostaje poinformowany ustnie, a rodzice pisemnie.
 2. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub list gratulacyjny

VIII

 

VIII. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA


§ 38

 1. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, ustalone na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, podane są do wiadomości uczniom przez wychowawcę – ustnie i rodzicom na piśmie w dniu ostatniego w danym roku szkolnym zebrania z rodzicami.
 2. Kalendarz zebrań rodziców oraz rad klasyfikacyjnych i zatwierdzających jest ustalanych przez Dyrekcję na początku każdego roku szkolnego . i podawany do wiadomości rodziców oraz uczniów przez wychowawców. Jest także udostępniany na stronie internetowej szkoły.
 3. Rodzice lub uczeń mogą złożyć podanie do Dyrektora, o poprawienie przewidywanych ocen rocznych, najpóźniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną.
 4. Dyrektor, po uzyskaniu informacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy dotyczącej spełnienia warunków ubiegania się o wyższe niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustala z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych terminy sprawdzianów poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania uczniowi prawa do przystąpienia do sprawdzianu podejmuje Dyrektor.
 6. Sprawdziany przeprowadzane są przez powołane przez Dyrektora trzyosobowe komisje nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Forma sprawdzianów określona jest w Przedmiotowym Systemie Oceniania odrębnie dla każdego przedmiotu.
 7. Ostateczny wynik sprawdzianu dotyczącego poprawiania ocen przewidzianych musi być ustalony przez odpowiednią komisję najpóźniej w przeddzień Rady Zatwierdzającej
 8. Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

§ 39

Warunki konieczne do uzyskania zgody na wdrożenie procedury w celu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych.

 1. brak godzin nieusprawiedliwionych,
 2. przystąpienie do wszystkich prac klasowych (z uwzględnieniem terminów dodatkowych),
 3. wykorzystanie dostępnych form poprawy w trakcie semestru.

§ 40

 1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania do wiadomości uczniom i rodzicom przewidywanych ocen, uczeń i rodzic powinni sami zwrócić się do wychowawcy o informację o tych ocenach w terminie umożliwiającym im ewentualne złożenie podania o poprawienie przewidywanej oceny.
 2. Egzamin sprawdzający jest przeprowadzany w jednym terminie ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu w formie sprawdzianu pisemnego z całego roku szkolnego. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych uczniów, nawet w przypadku przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym dniu
 3. Egzamin jest przeprowadzany i oceniany zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania.
 4. Wynik egzaminu jest:
  1. pozytywny – (gdy uczeń uzyskał liczbę punktów co najmniej na ocenę, o którą ubiegał się zgodnie ze skalą procentową obowiązującą na terenie szkoły) - oznacza otrzymanie oceny, o jaką ubiegał się uczeń.
  2. negatywny - (gdy uczeń nie uzyskał liczby punktów na ocenę, o którą się ubiegał zgodnie ze skalą procentową obowiązującą na terenie szkoły) - oznacza pozostawienie oceny wystawionej przez nauczyciela.
 5. Od ustalonej przez komisję oceny odwołanie nie przysługuje.

§ 41

Z przedmiotów: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, technika, zajęcia techniczne nie przeprowadza się egzaminów sprawdzających. Uczeń ma prawo zwrócić się z podaniem do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny z tych przedmiotów. Dyrektor, po uzyskaniu informacji o spełnieniu warunków koniecznych uwzględnionych w § 39 powołuje komisję nauczycieli uczących tego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

§ 42

 1. Podania o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych z zachowania na wyższe rozpatrywane są przez zespoły nauczycieli uczących danego ucznia. Wnioski przedstawia się Radzie Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.
 2. Uczeń nie może odwoływać się od oceny nieodpowiedniej wynikającej z liczby godzin nieusprawiedliwionych.

IX

 

IX. PROCEDURY ODWOŁAWCZE

 

§ 43

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
  1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
  2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 43, punkt 3 litera b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych
 5. Uczniowi, o którym mowa w punkcie w § 43, punkt 3 litera b,, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 43, punkt 1, 2, 3 litera a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych
 10. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być powiadomieni o przewidywanym nieklasyfikowaniu na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 11. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) składa do dyrektora szkoły podanie o egzamin klasyfikacyjny najpóźniej na dwa dni przed radą zatwierdzającą.
 12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 43, punkt 3 litera b przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 13. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym mowa w § 41, punkt 3 litera b liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w § 43, punkt 13, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 43, punkt 3 litera b, skład komisji,
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
 16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”albo „niesklasyfikowana”.
 19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 44
 20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 44.

§ 44

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  2. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością .głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Sprawdzian o którym mowa w § 44 punkt 2 litera a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 44 pkt. 1 Termin sprawdzianu wiadomości uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
 4. W skład komisji wchodzą:
  1. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji.
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
   3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne..
  2. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji.
   2. wychowawca klasy,
   3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   4. pedagog,
   5. psycholog,
   6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   7. przedstawiciel rady rodziców.
 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, o którym mowa w § 44 punkt 4 1) litera b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 45 punkt 1.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, termin posiedzenia komisji, zadania oraz wynik egzaminu i ustaloną ocenę – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz wynik głosowania i ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w § 44 punkt 2 litera a, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły .
 9. Przepisy ujęte w § 44 punkt 1-6 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

X

 

X. EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§ 45

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzaminy poprawkowe z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W składzie:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania i stopień trudności zgodne z odpowiednimi wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający, w szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 46 punkt 2.

XI

 

XI. PROMOCJA

 

§ 46

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 34 punkt 2 i § 46 pkt. 2.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego zasięgu wojewódzkim  i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu bądź uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej, celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem § 34 pkt 2 i § 44 pkt. 2.
 7. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

XII

 

XII. UKOŃCZENIE GIMNAZJUM

 

§ 47

 1. Uczeń kończy gimnazjum:
  1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 46 pkt 5 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 34 pkt. 2
  2. przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
 2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 3. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:
  1. W części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
  2. W części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
  3. W części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka nowożytnego, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach.
 4. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
  1. W przypadku, gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.
  2. Deklarację, o której mowa w podpunkcie b) składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
  3. Informację o języku, zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy, którą przygotowuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i przesyła do komisji egzaminacyjnej do dnia 30 listopada każdego roku.
 5. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 6. Szczegółowe przepisy regulujące sposób przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.

XIII

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 48

 1. Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania przeprowadza się na wniosek, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej gimnazjum po zaopiniowaniu zmian przez samorząd uczniowski i radę rodziców.
 2. Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 02 października 2014 roku i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców w dniu 16 października 2014 roku i Samorząd Uczniowski – w dniu 20 października 2014 roku.
 3. Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania dotyczące wprowadzenia dziennika elektronicznego zostały zatwierdzone przez Radę Pegagogiczną w dniu 26 sierpnia 2015 r.

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl