-
Statut Szkoły Podstawowej

Statut
Szkoły podstawowej nr 389
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

 

SPIS TREŚCI

 1. 1. Podstawa prawna.................................................... ................................................................  § 1
 2. 2. Rozdział I: Postanowienia ogólne ........................................................................................... § 2 - § 6
 3. 3. Rozdział II: Cele i zadania Szkoły ................................................................................... § 7 - § 11
 4. 4. Rozdział III: Organy Szkoły i ich kompetencje .............................................................. § 12
  1. I. Dyrektor Szkoły ......................................................................................... § 13 - § 20
  2. II. Wicedyrektor ..................................................................................................... § 21
  3. III. Rada Pedagogiczna ............................................................................................ § 22- § 23
  4. IV. Samorząd uczniowski ........................................................................................ § 24
  5. V. Rada Rodziców .................................................................................................. § 25
  6. VI. Zasady współdziałania  organów szkoły i sposoby rozwiązywania konfliktów ….§ 26 - § 27
 5. 5. Rozdział IV. Organizacja Szkoły

I.  Ogólna zasady funkcjonowania szkoły .................................................................... § 28 - § 38

II. Biblioteka szkolna …...................................................................................................§ 39

III. Stołówka szkolna …............................................................................................... § 40

IV. Świetlica …............................................................................................................... § 41

V. Oddziały przedszkolne …........................................................................................... § 42

 1. 6. Rozdział V. Obowiązek szkolny, zasady rekrutacji …...........................................................§  43- § 44
 2. 7. Rozdział VI . Uczniowie

I. Prawa i obowiązki ................................................................................................ § 45 - § 47

II. Rodzaje nagród oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń od przyznanej nagrody …......... § 48 - § 49

III. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary ….. § 50 - § 51

IV. Tryb postępowania przy przenoszeniu ucznia do innej szkoły …............................ § 52

 1. 8. Rozdział VII. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ............................................................. § 53
  1. I. Nauczyciele ...................................................................................................... § 54 - § 55
  2. II. Zespoły przedmiotowe …..................................................................................  § 56
  3. III. Pedagog i psycholog szkolny ........................................................................... § 57- § 58
  4. IV. Nauczyciel bibliotekarz .................................................................................... § 59
  5. V. Doradca zawodowy .......................................................................................... § 60
  6. VI. Nauczyciel oddziału przedszkolnego …..........................................................   § 61
  7. VII. Pielęgniarka szkolna ......................................................................................... § 62
  8. VIII. Pracownicy administracji ................................................................................. § 63
 2. 9. Rozdział VIII. Rodzice (opiekunowie), współpraca szkoły z rodzicami  ….......................... § 64

10. Rozdział IX. Wewnątrzszkolny System Oceniania

I. Informacje ogólne ….................................................................................................. §65 - § 71

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia ….............................................. § 72 - §76

III. Projekt edukacyjny …................................................................................................. § 77

IV. Ocenianie w klasach I-III ….....................................................................................  § 78

V. Klasyfikowanie i ocenianie ….....................................................................................  §79- §84

VI. Zachowanie …..........................................................................................................  §85 - §92

VII. Zwalnianie uczniów …............................................................................................... § 93

VIII. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o

postępach i osiągnięciach …................................................................................... §94 - §95

IX. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidziane rocznych ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania …........................................................§ 96 - §99

X. Procedury odwoławcze.............................................................................................. § 100- §101

XI. Egzamin poprawkowy.................................................................................................. § 102

XII. Promocja …................................................................................................................. § 103

XIII. Ukończenie szkoły ….................................................................................................. §104

11. Postanowienia końcowe ........................................................................................................ § 105

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

§ 1

Szkoła Podstawowa nr 389 działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązujących rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2017 poz. 59)

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 2

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie;

2)    oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej;

3)    statucie – należy przez to rozumieć statut Szkoły Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie;

4)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku
(Dz. U. z 2017, poz. 59);

5)    dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie;

6)    radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 389
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie;

7)    nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;

8)    uczniach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych

9)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

10)  wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono oddział
w Szkole Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego

11)  organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

12)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

 

§ 3

 1. Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Smoczej 19, jest szkołą publiczną, realizującą podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, programy własne nauczycieli oraz innowacje dydaktyczne.
 2. W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian ósmoklasisty.
 3. Szkoła nosi imię Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego.

 

§ 4

 1. Organem prowadzącym szkołę podstawową jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Szkołą jest jednostką budżetową m. st. Warszawy. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

§ 5

 1. W szkole są oddziały dwujęzyczne z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania.
 2. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 3. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne – zwane dalej „0” – realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 4. W szkole działają oddziały gimnazjalne do zakończenia roku szkolnego 2018/2019. W klasach tych w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalisty.

 

 

§ 6.

 1. Szkoła posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania SZKOŁY

 

§ 7

1.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oświatowej, a także w Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb naszego  środowiska. Szkoła respektuje przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i poszanowaniem ich godności osobistej.

 

2.  Celem szkoły jest:

1) kształcenie i wychowanie dzieci oraz przygotowanie ich do nauki w szkołach ponadpodstawowych i życia we współczesnym świecie,

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego
i fizycznego,

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

4) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym,

5) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,

6) rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,

7) sprawowanie opieki nad uczniami w szkole i w trakcie wycieczek szkolnych,

8) dbanie o bezpieczeństwo uczniów, ochronę ich zdrowia, ochronę przed demoralizacją, przemocą oraz innymi przejawami patologii społecznych,

9) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

§ 8

 1. Na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii lub zajęcia o tematyce etyczno-moralnej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
 2. W uzasadnionych przypadkach szkoła umożliwia uczniom indywidualne nauczanie.
 3. Szkoła otacza opieką uczniów zdolnych poprzez wspieranie rozwoju i promowanie osiągnięć.

 

 

§ 9

1.  Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4) realizuje podstawy programowe ustalone dla szkoły podstawowej przez MEN oraz programy własne, a także szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki,

5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

6) wykonuje działania na rzecz organizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7) podejmuje działania mające na celu rozwijanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla innych kultur, religii, przekonań.

§ 10

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów wymagających takich zajęć;

4)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

5)    zajęcia, dla których nie została ustalona  podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

6) zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów.

2. Zajęcia edukacyjne wymienione w § 10 pkt 1 organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

§ 11

 

Misją naszej szkoły jest: „Nasz absolwent lubi i potrafi się uczyć, kocha sport, świetnie radzi sobie w życiu.”

 

 

Rozdział III

Organy Szkoły, ich kompetencje i zasady współpracy

§ 12

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4)    rada rodziców.

 

3.  Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego.

I. DYREKTOR  SZKOŁY

§ 13

1.Dyrektor szkoły podstawowej kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

 

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,

2) organizowanie całości pracy dydaktycznej,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego

5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,

6) realizowanie uchwał rady pedagogicznej  podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

7) dysponowanie środkami finansowymi szkoły określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

9) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły,

10) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

11) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz organizacji związkowych, o ile organy te działają na terenie szkoły,

12) współpraca z organizacjami związkowymi działającymi na terenie placówki, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w odrębnych przepisach,

13) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

14) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

15) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

16)     współpraca z pielęgniarką lub higienistką szkolną, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym celu udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej opieki,

17)     organizowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej,

18)     dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy,

19)     wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 14

Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców i regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne.

 

§ 15

 1. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 16

Dyrektor szkoły wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 17

W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców,
i samorządem szkolnym.

§ 18

Dyrektor szkoły po otrzymaniu orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej o potrzebie nauczania indywidualnego organizuje nauczanie indywidualne.

§ 19

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor szkoły .

§ 20

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa oświatowa i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

II. WICEDYREKTOR

§ 21

1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor Szkoły

 1. Zakres zadań i kompetencji wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły.

 

 

 

III. RADA PEDAGOGICZNA

§ 22

1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania i jest odpowiedzialny za zawiadamianie jej członków o terminie i porządku obrad zgodnie z regulaminem rady.

3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę potrzeb.

4. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 23

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwal w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych,

4) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych w szkole,

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w cele doskonalenia pracy szkoły,

7) opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania i statutu szkoły.

2. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego, propozycje dotyczące uzupełniania pomocy dydaktycznych, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,

3) wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawie przyznawania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły podstawowej lub jego zmian i uchwala go po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd szkolny,

4. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku.

5. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej, którego postępowanie budzi zastrzeżenia członków rady. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o odwołanie wicedyrektora lub innej osoby pełniącej funkcje kierownicze.

7. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, który musi być zgody z przepisami prawa.

8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

9. Zebrania rady są protokołowane.

 1. 10. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. 11. Obecność nauczycieli na radzie pedagogicznej jest obowiązkowa.

IV. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 24

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwiązania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4 prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4. Samorząd, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

 

V. RADA RODZICÓW

§ 25

1. Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców wspiera działalność statutową szkoły poprzez:

1) występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawami szkoły,

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

4) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

5) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na wspieranie działalności statutowej szkoły. Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym koncie bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

2.W skład rady rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców uczniów.

3.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

VI.  ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

§ 26

 1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów praz podnoszenie jakości pracy szkoły.
 2. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny.
 3. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie ustnej lub pisemnej.
 4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów w szkole jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

§ 27

 1. W przypadku sporu pomiędzy organami szkoły, gdy inne możliwości porozumienia zostały wyczerpane, można zwrócić się do dyrektora  z prośbą o mediację.
 2. Przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
 3. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek jednej ze stron sporu.
 4. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Jeżeli w sporze między organami, stroną jest dyrektor szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje zespół mediacyjny składający się z 5 osób, powołany przez radę pedagogiczną spośród jej członków, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 6. Zespół podejmuje działania na wniosek jednego z organów lub dyrektora szkoły.
 7. Zespół mediacyjny przez rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
 8. O swojej decyzji zespół mediacyjny zawiadamia obie strony sporu, a decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna.
 9. Jeżeli istnieje konflikt pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną, mediację powinien podjąć organ prowadzący lub nadzorujący szkołę.

 

 

 

Rozdział IV

Organizacja PRACY SZKOŁY

 

I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

§ 28

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły,
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

3. Arkusz organizacji, o którym mowa w pkt.2, dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie ustalonym przez wyżej wymieniony organ po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentowanych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentowanych w  rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

 

 

 

§ 29

1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów
i innowacji oraz zapewnienia zastępstw za nieobecność nauczycieli.

2. W klasach I-III szczegółowy rozkład zajęć ustala nauczyciel wychowawca, przestrzegając przydziału czasu przeznaczonego na poszczególne zajęcia wynikające z planu nauczania.

3. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania.

5. Szkoła prowadzi oddziały innowacyjne zgodnie z rozporządzeniem MEN.

6. W szkole są tworzone oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w języku polskim i w języku hiszpańskim, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie w oddziałach dwujęzycznych odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 30

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć przeznaczony na poszczególne zajęcia wynikające z planu nauczania.

3. Podstawową formą pracy szkoły w klasach IV – VIII jest system klasowo-lekcyjny.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

5. Przerwy międzylekcyjne są 10 i 15 minutowe, a przerwa obiadowa trwa 20 minut.

6. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji
i przerw. Wymaga to zgody dyrektora szkoły.

7. Organ prowadzący szkołę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

1)    dotarciu ucznia do szkoły lub powrotem ze szkoły,

2)    organizacji zajęć w szkole w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

8. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15 o C lub jest niższa;

2) temperatura w salach lekcyjnych podczas trwania zajęć jest niższa niż 18 o C;

3) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

9. Nauczyciele nie zwalniają uczniów na ich prośbę w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

 

§ 31

Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 32

 1. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne wspierające
  i rozwijające oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.
 2. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoła prowadzi wymianę młodzieży szkolnej z uczniami innych szkół oraz warsztaty językowe poza granicami kraju.
 3. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi organizowane są zajęcia wyrównawcze i korekcyjne.
 4. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy
  z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.

 

 

§ 33

Zakres zajęć pozalekcyjnych może być opiniowany przez radę pedagogiczną i jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

 

 

§ 34

1.  Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły w czasie przerw pełnione są dyżury nauczycielskie.

2.  Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, którzy organizują wycieczki, korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

3.  Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznania uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w szkole.

4.  Na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami BHP.

5.  Nauczyciele wychowawcy klas I – III prowadzący ostatnią lekcję w danej klasie mają obowiązek sprowadzić uczniów do szatni oraz sprawdzić:

 1. czy wszyscy uczniowie zostali odebrani przez rodziców, ewentualnie osoby do tego upoważnione lub za wcześniejszą zgodą rodziców sami poszli do domu,
 2. czy wszyscy uczniowie korzystający ze świetlicy udali się do niej.

 

 

 

 

§ 35

W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych itp., oprócz nauczycieli szkoły opiekę nad uczniami mogą sprawować instruktorzy, z którymi została zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć.

 

§ 36

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Funkcję wychowawcy dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

§ 37

 1. 1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. 2. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów oraz podręczników, ustala
  w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 3. 3. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż dwóch dla danych zajęć edukacyjnych.
 4. 4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania
  i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 5. 5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
 6. 6. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczne, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 7. 7. Dyrektor szkoły podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§ 38

Na terenie szkoły podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy.

 

II.  BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 39

1.   Biblioteka szkolna jest pracownią pełniącą rolę szkolnego centrum informacji.

 

2.  Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkoły.

 

3. Do zadań biblioteki należy:

 1. gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
 2. gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 3. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 4. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
 5. wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 6. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 7. konserwacja zbiorów.

 

4. Pomieszczenia Biblioteki umożliwiają:

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych,
 2. gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 3. korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w czytelni oraz wypożyczanie poza bibliotekę,
 4. korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu.
 5. prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

5. Wyposażenie biblioteki stanowią: odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizację przypisanych bibliotece zadań.

 

6. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 

7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).

8. Do zbiorów bibliotecznych należą:

 1. programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 2. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
 3. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
 4. wydawnictwa informacyjne i albumowe,
 5. czasopisma dla dzieci i młodzieży,
 6. czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
 7. czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
 8. wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
 9. zbiory multimedialne,
 10. materiały regionalne i lokalne.

 

9. W bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

10. W przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest, co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza się obowiązek kierowania biblioteką.

 

11.Biblioteka szkolna współpracuje z:

1) uczniami w zakresie:

a)  rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

b)  pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,

c)  rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za ich wspólne

użytkowanie;

2)  nauczycielami w zakresie:

a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów

ćwiczeniowych

b)  udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,

c)  przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie

wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;

3)  rodzicami w zakresie:

a)  wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,

c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów

przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

12.Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę książek, materiałów i zbiorów multimedialnych.

 

 1. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki.

 

 1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. STOŁÓWKA SZKOLNA

§ 40

 

W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Zasady korzystania ze stołówki ustala dyrektor szkoły.

 

IV. ŚWIETLICA

§ 41

 1. W szkole działa świetlica szkolna przeznaczona dla dzieci, które muszą przebywać na terenie szkoły po lekcjach ze względu na pracę zawodową rodziców lub trudną sytuację rodzinną.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą.
 3. Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin świetlicy.
 4. Plan pracy świetlicy jest załącznikiem do planu pracy szkoły i musi być z nim skorelowany.
 5. Organizacja pracy świetlicy, w tym godziny pracy świetlicy, jest ustalana przez kierownika świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 6. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do sekretariatu szkoły.
 7. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

 

V. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

§ 42

 

1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego:

1) zapewnianie opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2) zapewnianie wszystkim dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-społecznego, emocjonalnego oraz fizycznego;

3) realizowanie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej;

4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu go do nauki w szkole;

5) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz z instytucjami działającymi na rzecz dzieci poza placówką.

 

2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w szkole oraz w czasie zajęć poza szkołą:

1) oddziały przedszkolne przyjmują dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w celu umożliwienia im odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określonego przepisami prawa oświatowego;

2) dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz inne, dla których dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, podjął decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat;

3) liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25;

4) opiekę nad dziećmi w oddziale sprawuje dwóch nauczycieli;

5) czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

6) czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 5-6 lat wynosi ok. 30 minut; czas oraz formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i potrzeb dzieci;

7) w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowe zajęcia ze środków organu prowadzącego; liczbę godzin oraz rodzaj zajęć corocznie określa arkusz organizacji pracy szkoły;

8) zajęcia dodatkowe organizowane są po realizacji podstawy programowej;

9) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i nie powinien przekraczać 30 minut.

 

3. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły przez rodziców:

1) opiekę nad dziećmi przebywającym w świetlicy szkolnej sprawują wyznaczeni nauczyciele świetlicy; podczas pobytu w świetlicy szkolnej dziecko podlega zasadom określonym w regulaminie świetlicy, który stanowi odrębny dokument.

Rozdział V

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY, ZASADY REKRUTACJI

 

 

§43

1. Zasady ogólne przyjęcia do klas pierwszych i klasy „0”

1)  Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku lat 6, wypełniający obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Nabór kandydatów do oddziałów przedszkolnych odbywa się drogą elektroniczną na podstawie odrębnych przepisów.

2) Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa nie dłużej niż do 18 roku życia.

3) W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko 7-letnie może zostać odroczone ma wniosek rodziców. Do wniosku rodzice są zobowiązani dołączyć opinię PPP, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4) Rodzice mają możliwość zapisania do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecka 6 letniego, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć  naukę w szkole podstawowej i posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki  w szkole podstawowej wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5) Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą  powszechnej dostępności.

6) Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

7) Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Zasady rekrutacji regulują odrębne przepisy.

§44

1.  Do klasy VII dwujęzycznej w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów, którzy:

a) otrzymali promocję do klasy VII;

b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych przeprowadza i ocenia komisja rekrutacyjna powołana spośród nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 389.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w §44 pkt 1 niż liczba wolnych miejsc w oddziale, brane są pod uwagę łącznie kryteria określone odrębnymi przepisami.

4. Rekrutacją do klas ogólnodostępnych objęci są uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy VII.

5. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego..

6. Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są w miarę wolnych miejsc.

7 Zasady przyjęcia do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego określają odrębne przepisy.

Rozdział VI

UczniowIE

 

I. Prawa i obowiązki

§ 45

1.  Uczeń ma prawo do:

1)   zapoznania się z programami poszczególnych przedmiotów oraz kryteriami i zasadami oceniania,

2)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

4)  zapoznania się z programem nauczania,

4)    poszanowania swojej godności,

5)   opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

6)   swobody w wyrażaniu myśli i przekonań z szacunkiem dla innych osób,

7)   sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów,

8)   powiadamiania o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

9)   rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

10)     odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas trwania ferii nie zadaje się prac domowych),

11)     uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

12)     korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, pod nadzorem osób upoważnionych,

13)     korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

14)     uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych
i rozrywkowych na terenie szkoły,

15)      wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających na terenie szkoły,

16)      egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w sytuacjach i na zasadach określonych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

17)      korzystania z pomocy rzecznika praw ucznia, działającego na terenie szkoły,

18)     jawnej i umotywowanej oceny,

19)     brania udziału w konkursach i olimpiadach,

20)     ochrony przed przejawami przemocy, agresji, zastraszania,

21)     wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

22)     podejmowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły działań z zakresu wolontariatu,

23)     redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

24)      bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

25)     korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  W przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw ucznia wynikających ze statutu szkoły, ma on prawo do złożenia skargi do dyrektora. Skarga ucznia winna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni.

 

§ 46

 

1.  Uczeń ma obowiązek:

1)     uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności,

2)     aktywnie uczestniczyć oraz właściwie zachowywać się podczas zajęć lekcyjnych,

3)     regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

4)     usprawiedliwiać nieobecności w terminie 14 dni od zakończenia okresu nieobecności w formie pisemnej w dzienniczku podając przyczynę nieobecności,

5)     nadrabiać zaległości programowe,

6)     godnie reprezentować swoją szkołę,

7)     starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

8)     przestrzegać zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły i odnosić się do wszystkich z szacunkiem, niezależnie od ich przekonań i poglądów,

9)     dbać o kulturę słowa w szkole i poza szkołą,

10)   chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,

11)   dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne własne i innych, a także pamiętać o tym, że za wyrządzone szkody materialne odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie,

12)   dbać o schludny wygląd oraz nosić stosowny strój, zmieniać obuwie na terenie szkoły, na jasnej podeszwie,

13)   szanować symbole narodowe, szkolne i kultywować tradycje szkoły,

14)   przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć dydaktycznych.

W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia zasad obowiązujących w szkole, wynikających z posiadania telefonu komórkowego nauczyciel odbiera telefon komórkowy do czasu opuszczenia szkoły w danym dniu.

15)   przestrzegać zakazu palenia papierosów, w tym e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji odurzających,

16)   podporządkować się postanowieniom zawartym w statucie szkoły oraz innym postanowieniom dyrektora i rady pedagogicznej, które wynikają z bieżącej działalności placówki.

17)    punktualne przychodzić na lekcje,

18)   usprawiedliwiać nieobecności (więcej niż 40 godzin nieobecnych i nieusprawiedliwionych powoduje obniżenie oceny zachowania do nieodpowiedniej),

19)   rzetelne przygotowywać się do lekcji (odrabiać prace domowe, przynosić niezbędne materiały, przybory itp.)

20)   wywiązywać się z podjętych zobowiązań wobec klasy i szkoły,

21)   poprawne zachowywać się podczas lekcji i przerw, na terenie klasy i szkoły, na boisku, na wycieczce, (nie uczestniczyć w bójkach, nie kraść, nie wyłudzać pieniędzy, podczas lekcji nie jeść i nie żuć gumy)’

22)   unikać zagrożeń związanych z uzależnieniami,

23)   informować o zauważonych zagrożeniach,

24)   dbać o mienie własne, kolegów i szkoły,

25)   przestrzegać zasad higieny i dobrego smaku,

26)   przestrzegać, aby podczas zajęć telefon komórkowy lub inne nośniki elektroniczne były wyłączone i znajdowały się w plecaku,

27)   przestrzegać społecznych norm współżycia (szczerość, prawdomówność, odpowiedzialność za własne czyny i słowa, szacunek dla drugiego człowieka)

28)   zmieniać obuwie (na terenie szkoły obowiązuje obuwie na jasnej podeszwie (tekstylne, klapki, sandały),

29)   nosić na terenie szkoły w trakcie uroczystości szkolnych i w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz stroju galowego: krawat, biała bluzka lub koszula, granatowa, czarna lub szara spódnica/długie spodnie, ewentualnie marynarka w tych kolorach

30)   posiadać i przynosić do szkoły dzienniczek służący do korespondencji z rodzicami; na pierwszej stronie dzienniczka musi znajdować się imię i nazwisko ucznia, telefony kontaktowe do rodziców oraz wzory podpisów rodziców.

 

 

 

§ 47

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

II.  RODZAJE NAGRÓG ORAZ TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ OD PRZYZNANEJ NAGRODY

§ 48

1.  Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

1)   pochwałę na forum klasy,

2)   pochwałę na forum szkoły,

3)   list pochwalny skierowany do rodziców,

4)   nagrodę rzeczową,

5)   za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz wysokie wyniki w nauce – średnia 4, 75 i powyżej- uczeń może otrzymać stypendium ze środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę,

6)   tytuł „Najlepszy Absolwent”,

7)   uczniowie klas I-III – nagrodę za szczególne osiągnięcia ustala wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

2. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

3. Pod koniec każdego roku szkolnego wybrany zostaje „Najlepszy absolwent”. Kandydatów zgłaszają wychowawcy ostatnich klas i przedstawiają ich sylwetki na posiedzeniu rady pedagogicznej.
Uczeń zgłaszany do tytułu „Najlepszego absolwenta” powinien uzyskać na zakończenie roku szkolnego średnią ocen co najmniej 4,75, zachowanie bardzo dobre lub wzorowe oraz aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i godnie ją reprezentować.

§ 49

1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do osiągnięć ucznia.

2. Sprzeciw wraz z uzasadnieniem może być złożony w ciągu 3 dni od daty otrzymania przez ucznia nagrody.

3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą m.in. wychowawca klasy i pedagog szkolny.

4. Komisja  rozpatruje sprzeciw i podejmuje decyzję poprzez głosowanie.

5. O wyniku rozstrzygnięć wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia.

 

 

 

 

 

III RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY

§ 50

1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może ponieść następujące konsekwencje:

1) upomnienie od wychowawcy klasy,

2) odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

3) naganę dyrektora szkoły udzieloną w formie pisemnej lub ustnej,

4) rozmowę dyscyplinującą przeprowadzoną przez dyrektora, wychowawcę lub pedagoga szkolnego,

5) przeniesienie do klasy równoległej,

6) obniżenie oceny z zachowania,

7) zawieszenie w prawach ucznia na określony czas, zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie praw i obowiązków ucznia,

8) pozbawienie pełnionych  funkcji,

9) prace na rzecz szkoły .

2. Kary mogą być stosowane łącznie.

3. Kary mogą być udzielane na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, nauczycieli przedmiotu, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców.

4. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

 

§ 51

1. Od wymienionych kar uczeń ma prawo odwołać się za pośrednictwem wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od otrzymania decyzji o karze. Dyrektor rozpatruje wniosek odwoławczy wraz z pedagogiem szkolnym i wychowawcą, a w szczególnych przypadkach także z radą pedagogiczną w terminie 3 dni. Dyrektor może:

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie;

2) odwołać karę;

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

2. Od decyzji dyrektora odwołanie nie przysługuje.

 

 

IV. TRYB POSTĘPOWANIA PRZY PRZENIESIENIU UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY

 

§ 52

 

1. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły podstawowej.

2. Wniosek dyrektora, o którym mowa w pkt. 1 następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Dotyczy to ucznia, który:

1)   umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

2)   dopuszcza się kradzieży,

3)   wchodzi w kolizję z prawem,

4)   demoralizuje innych uczniów,

5)   permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.

2.  W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy.

3.  Uczeń jest skreślony z listy uczniów szkoły z końcem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

 

 

 

 

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy SZKOŁY

§ 53

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1, określają odrębne przepisy.

 

I. NAUCZYCIELE

§ 54

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.

2.  Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania regulaminu pracy i przepisów Kodeksu Pracy.

3.  Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

1)   realizowanie obowiązującej podstawy programowej,

2)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

3)   zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

4)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

5)   systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów oraz jawność oceniania,

6)   eliminowanie, w miarę możliwości, przyczyn niepowodzeń szkolnych,

7)   systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i dokumentacji szkolnej,

8)   czynny udział w pracach rady pedagogicznej, zespołu przedmiotowego, realizowanie jej postanowień i uchwał,

9)   systematyczna współpraca z rodzicami i wychowawcami klas,

10)     zaznajamianie uczniów ze szczegółowymi kryteriami ocen przy rozpoczęciem pracy w danej klasie w każdym roku szkolnym,

11)     pełnienie dyżurów opiekuńczych podczas przerw,

12)     dbanie o pomoce dydaktyczne,

13)     chronienie danych osobowych uczniów.

 

§ 55

1.  Wychowawca klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych.

2.  Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1)        otoczenie opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,

2)        utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad i wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

3)        planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia klasowego integrujących uczniów,

4)        współpraca z nauczycielami uczącymi w celu koordynowania działań wychowawczych,

5)        współpraca z pedagogiem szkolnym,

6)        kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków,

7)        zawiadamianie rodziców o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania,

8)        pomoc w organizowaniu życia kulturalnego klasy,

9)        dokonywanie analizy wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

10)     koordynowanie pracy zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla oddziału,

systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej

11)  przeprowadzanie zebrań klasowych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły, przekazywanie rodzicom wszelkich informacji na temat uczniów, klasy i szkoły, dbanie o prawidłowy obieg informacji;

12)  planowanie i koordynowanie udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

13)  informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem

 

 1. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

 

 1. ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

§ 56

1.  Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2.  Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3.  Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

1)   wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

2)   opracowywanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,

3)   opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,

4)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

4. Dyrektor szkoły może tworzyć także inne zespoły problemowo-zadaniowe. Ich pracą kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora.

5.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale wraz z wyznaczonym pedagogiem szkolnym tworzą zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów danego oddziału, w tym posiadających opinie Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, którego pracami kieruje wychowawca.

 

 

III. PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY

§ 57

Do zadań pedagoga i psychologa szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.

 

3.  Po rozpoznaniu sytuacji życiowej ucznia szkoła wnioskuje o pomoc materialną przyznawaną przez władze  samorządowe i organizacje zewnętrzne.

4. 

§ 58

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 

4.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) pracownika socjalnego;

8) asystenta rodziny;

9) kuratora sądowego.

 

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji.

 

7. W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

IV. NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

§ 59

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a)  organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,

d)  wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,

e)  przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,

f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

g) pomoc w zakresie prac organizacyjno–technicznych:

h) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

i) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

k) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

l) selekcjonowanie zbiorów

m)prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki.

 

V. DORADCA ZAWODOWY

§ 60

1.Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. W  szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, którym objęci są uczniowie klas VII i VIII oraz oddziały gimnazjalne.

 

 

VI. NAUCZYCIEL ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

§ 61

1. Kompetencje nauczyciela oddziału przedszkolnego:

1). prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania oraz ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy;

2) poszanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw;

3) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;

4) współdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę zdrowotną;

5) odpowiedzialność za życie, bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków w czasie zajęć w placówce oraz zajęć realizowanych poza nią;

6) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci oraz ich zainteresowań i zdolności;

7) wspieranie samodzielnych działań dziecka i pomoc w dostrzeganiu problemów i ich rozwiązywaniu: nauka zasad postępowania, umożliwianie dokonywania wyborów, wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności;

8) tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról społecznych;

9) udzielanie pomocy dziecku w budowaniu systemu wartości: dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń;

10) uczenie dzieci wzajemnego współdziałania w różnych sytuacjach;

11) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

12) przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i przekazanie jej rodzicom wychowanka.

 

 

VII. PIELĘGNIARKA SZKOLNA

§ 62

W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej, która zajmuje się koordynowaniem współpracy pomiędzy dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i lekarzami pierwszego kontaktu i SP ZOZ. Do jej zadań należą również: oświata i profilaktyka zdrowotna, prowadzenie dokumentacji uczniowskiej oraz prowadzenie badań przesiewowych i bilansowych.

 

 

VIII. PRACOWNICY ADMINISTRACJI

§ 63

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

 

Rozdział VIII

Rodzice (opiekunowie), WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 64

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców ze szkołą. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w uzgodnionych terminach (zebrania, dni otwarte, umówione spotkania z nauczycielami),

2) uzyskania pełnej informacji o obowiązujących zasadach promowania i klasyfikowania,

3) porad pedagoga szkolnego,

4) zgłaszania wniosków i propozycji do rady pedagogicznej i rady rodziców, występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli i przedstawiania ich zainteresowanym pedagogom, dyrektorowi szkoły oraz kuratorowi oświaty bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów, z zachowaniem właściwej drogi służbowej

6) wyboru zajęć pozalekcyjnych dla swojego dziecka oraz zajęć nadobowiązkowych: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie,

7) zwrócenia się do dyrektora z wnioskiem o:

a) odroczenie lub przyspieszenie obowiązku szkolnego,

b) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauczania,

c)  realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,

d) objęcie dziecka nauczaniem indywidualnym.

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) wspieranie procesu nauczania i wspomaganie w procesie wychowania,

3) udzielanie placówce, w miarę swoich możliwości, pomocy organizacyjnej i materialnej,

4) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

5) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych.

6) przekazanie wychowawcy klasy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki w szkole

3. W przypadku rażącego zaniedbania obowiązków wobec ucznia przez jego rodziców lub niereagowania na wskazania szkoły, dyrektor szkoły może powiadomić o tym fakcie organ nadzorujący szkołę, policję, Straż Miejską lub organy sądowe.

 

Rozdział IX

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

I. INFORMACJE OGÓLNE

§ 65

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen oraz końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

5) ustalanie rocznych oraz końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji
o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o jego uzdolnieniach.

6. Ocenianie pełni funkcję:

1) diagnostyczną - monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb

2) klasyfikacyjną - określanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów

3) motywującą

7. Przedmiotem oceny jest:

1) zakres opanowanych wiadomości,

2) rozumienie materiału naukowego,

3) umiejętność stosowania wiedzy w praktyce,

4) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych bierze się  pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

8.Oceny dzielą się na:

1) Bieżące

2) Klasyfikacyjne śródroczne

3) Klasyfikacyjne roczne i końcowe

i ustalone są w stopniach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

§ 66

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych oraz końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców o kryteriach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 67

Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

3) posiadającego opinię publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii.

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 – 3, który objęty jest pomocą psychologiczno -pedagogiczną w szkole w ramach specjalnych potrzeb edukacyjnych.

§ 68

1. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców złożony na ręce wychowawcy klasy zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwiającego ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”

§ 69

1. Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice poprzez złożenie oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

 

2. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich.

 

3. Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.

 

4. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu wstawia się kreskę („religia/etyka ----------------).  Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów umieszcza na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę należy wliczać do średniej ocen.

 

§ 70

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego

.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa punkcie 1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 71

1. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są obowiązkowe. W przypadku rezygnacji z uczęszczania na zajęcia rodzic składa pisemne oświadczenie na ręce wychowawcy klasy.

 

2. Uczeń nieuczęszczający na zajęcia o których mowa w § 69 punkt 1, § 70 i § 71 pkt 1  przebywają na terenie biblioteki szkolnej pod opieką nauczyciela lub w innym miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 

II. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIA.

§ 72

1. Formy i metody:

1) test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych w klasie siódmej lub ósmej szkoły podstawowej lub po danym roku nauki w szkole

2) egzaminacyjne testy próbne

3) kartkówka (obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji),

4) praca klasowa (sprawdzian) (obejmująca większą partię materiału),

5) odpowiedzi ustne,

6) referaty, prezentacje, dyskusje,

7) praca w grupach, prace pisemne,

8) praca i aktywność na lekcji,

9) opracowania i pomoce dydaktyczne przygotowane przez ucznia,

10) ćwiczenia praktyczne, zajęcia warsztatowe

11) prace domowe

12) projekt edukacyjny

13)  inne.

 

2. Wyboru form i ich liczby dokonują nauczyciele indywidualnie, uwzględniając specyfikę przedmiotu i oddziału.

§ 73

 

1. Dla uczniów drugich i trzecich klas gimnazjalnych i uczniów klasy VIII przeprowadzane są egzaminy próbne. Obejmują one wyłącznie treści programowe zrealizowane i omówione do czasu przeprowadzenia egzaminów.

 

2. Ocena z egzaminu próbnego traktowana jest jako jedna z ocen bieżących.

 

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów sprawdzają, oceniają i omawiają egzaminacyjne testy próbne.

 

4. Wychowawcy klas, które przystąpiły do egzaminu próbnego, dopilnowują, by ich uczniowie mieli wgląd do sprawdzonych i ocenionych arkuszy.

 

5.  Wychowawcy klas przekazują rodzicom uczniów informacje o wynikach egzaminów próbnych.

 

§ 74

1. Pisemne prace sprawdzające obejmujące większą partię materiału z poszczególnych przedmiotów muszą być zapowiadane uczniom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, w terminarzu dziennika elektronicznego. Prace  te powinny być poprzedzone powtórzeniem.

2. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe pisemne 45-minutowe, a w ciągu dnia jedna taka praca klasowa.

3. Krótkie prace pisemne, tzw. kartkówki muszą być zapowiadane.

4. Wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel sprawdza w formie pisemnej i ustnej.

5. Pisemna praca klasowa powinna zostać sprawdzona i oceniona przez nauczyciela w ciągu 14 dni.

6. Nieczytelna praca pisemna ucznia, który nie legitymuje się odpowiednią opinią poradni psychologicznej, może być oceniona przez nauczyciela jako praca niedostateczna bez względu na jej zawartość merytoryczną.

7. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny z pracy klasowej na warunkach określonych przez nauczyciela w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania sprawdzonej pracy

 

8.Ocena z poprawy (także negatywna) zostaje wstawiona do dziennika.

9. W wyjątkowej sytuacji (np. długotrwała choroba) nauczyciel może zwolnić ucznia z poprawy pracy klasowej i (lub) wyznaczyć dodatkowy termin poprawy.

10. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

11. Uczeń korzystający z niedozwolonych form pomocy podczas pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

12. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej należy ponownie uzgodnić z klasą termin pracy (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).

 

 

§ 75

1.Uczeń ma prawo do:

1) dwóch nieprzygotowań w semestrze, jeżeli liczba godzin danego przedmiotu w tygodniu wynosi 2,

2) trzech nieprzygotowań w semestrze, jeżeli liczba godzin danego przedmiotu w tygodniu wynosi 3 i więcej,

3) do jednego nieprzygotowania w semestrze, jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

 

2.Nieprzygotowania nie dotyczą zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych, kartkówek, lekcji powtórzeniowych.

 

3. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.

 

4. Po przekroczeniu przez ucznia wskazanego limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

§ 76

 

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny wyłącznie w formie elektronicznej , arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

 

2. Za prowadzenie dokumentacji klasowej odpowiedzialny jest wychowawca, a nauczyciele mają obowiązek codziennego wpisu tematów lekcji i frekwencji uczniów na lekcji.

 

3. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie „+” „-”

4. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

- nieobecność – „nb”,

- nieprzygotowanie – „np”.

 

5. Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak np.: zakres materiału, data, forma oceniania

 

6.   Nagrody i wyróżnienia, kary, nagany, wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

7.  Uwagi dotyczące zachowania uczniów nauczyciele wpisują w dzienniku elektronicznym.

8.  W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem.

9. Sposób funkcjonowania dziennika elektronicznego określa regulamin dziennika elektronicznego

 

 

 

 

 

III. PROJEKT EDUKACYJNY

§ 77

 

1 .Uczniowie oddziałów gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

4.  Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

5.  Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

6.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i planowanie etapów jego realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

2. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

3. Kryteria oceniania zachowania ucznia szkoły zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

IV. OCENIANIE W KLASACH I – III

 

§ 78

 

 1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii, etyki, jeśli uczeń
  w nich uczestniczy, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 

2.Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, zastosować skalę ocen, o której mowa § 82,  informując o tym uczniów  i rodziców uczniów.

3. Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując o formie oceniania uczniów i ich rodziców.

4.  Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, dla:

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
ze względu na niepełnosprawność sprzężoną;

uczęszczającego do szkoły - są ocenami opisowymi.

 

 

V KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE

§ 79

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz okresowym podsumowaniu zachowania ucznia i ustaleniu, według skali określonej w statucie Szkoły Podstawowej nr 389, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego (za I semestr).

3 Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

§ 80

 1. Ocena końcowa powstaje z ocen bieżących , nie jest jednak średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; przy ich wystawianiu bierze się pod uwagę indywidualny wkład pracy oraz postępy ucznia w okresie objętym oceną.
 2. Jeżeli przedmiot realizowany jest 1 - 2 godz./tyg. ocenę klasyfikacyjną wystawia się z co najmniej z trzech ocen bieżących; jeżeli przedmiot realizowany jest więcej niż 2 godz./tyg  ocenę klasyfikacyjną wystawia się z co najmniej pięciu ocen bieżących.
 3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Uczeń, który otrzymał za pierwszy semestr ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczyć materiał z pierwszego semestru na warunkach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu według wymagań koniecznych (stopień dopuszczający) dla danego przedmiotu.

 

§ 81

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

 

3. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

5. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 82

Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali określonej w statucie szkoły

1.  stopień celujący (6) (skrót – cel.) otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami opanował powyżej 95% treści programowych z zakresu podstawy programowej przewidzianej na danym poziomie edukacyjnym lub znacznie wykroczył poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, co oznacza, że biegle posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, korzysta z różnych źródeł wiedzy, a także proponuje rozwiązania nowatorskie lub osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub posiada inne, porównywalne osiągnięcia,

2.  stopień bardzo dobry (5) (skrót – bdb) otrzymuje uczeń, który opanował prawie pełny zakres treści programowych, określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, co oznacza, że sprawnie posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach,

3.  stopień dobry (4) (skrót – db) otrzymuje uczeń, który nie opanował w sposób pełny wiadomości
i umiejętności przewidzianych programem dla danego etapu nauczania, ale wiele z tych umiejętności ma charakter złożonych i samodzielnych, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości
i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

4.  stopień dostateczny (3) (skrót – dst) otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe
w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszej nauce, co oznacza, że rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

5.  stopień dopuszczający (2) (skrót – dop) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne
w dalszym życiu. Rokuje także nadzieję, że jest w stanie uzupełnić braki, wykazując chęci i starania. Rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności,

6.  stopień niedostateczny (1) (skrót – ndst) otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu
w danej klasie, a braki w tym zakresie uniemożliwiają mu dalsze uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu, co oznacza, że uczeń nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności.

 

§ 83

Przeliczanie punktów zdobytych przez ucznia na pisemnych sprawdzianach, kartkówkach, pracach dodatkowych oraz odpowiedziach ustnych na oceny, ustala się w następujący sposób:

1.   stopień celujący – powyżej 95% do 100%,

 1. stopień bardzo dobry – powyżej 90% do 95%,
 2. stopień dobry – powyżej 74% do 90%,
 3. stopień dostateczny – powyżej 50% do 74%,
 4. stopień dopuszczający – powyżej 30% do 50%,
 5. stopień niedostateczny – od 0 do 30%.

 

§ 84

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania i odwrotnie, zachowanie (pochwały i uwagi negatywne) nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć dydaktycznych.

 

VI. ZACHOWANIE

§ 85

Śródroczna i roczna oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2. postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,

3. dbałość o honor i tradycje szkoły

4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7. okazywanie szacunku innym osobom,

8. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

 

 

§ 86

 

Śródroczną i roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy według skali:

wzorowe (wz) , bardzo dobre (bdb), dobre (db), poprawne (popr,) , nieodpowiednie (nieodp.lub ndp), naganne (nag.) w oparciu o:

1. własne spostrzeżenia wychowawcy,

2. ocenę zachowań ucznia w zakresie zasad ujętych w statucie szkoły,

3. samoocenę dokonywaną przez ucznia przed klasyfikacją,

4. opinie innych uczniów i pracowników szkoły, zgłaszane do wychowawcy,

5. opinie innych nauczycieli.

 

§ 87

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 88

Przyjęte w Szkole Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego zasady oceniania ucznia pod względem zachowania uwzględniają:

1. stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, tzn. uczeń jest sumienny i systematyczny w nauce, zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i obowiązkami ucznia zapisanymi w regulaminie szkoły, a przypadki złego zachowana umie poddać krytycznej refleksji i stara się nie powtarzać błędów, przestrzega zasad kultury dyskusji, nie wagaruje, odrabia na bieżąco prace domowe i jest przygotowany do lekcji, dba o pomoce szkolne i sprzęt, rozwija własne zainteresowania, poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności (np. koła, konkursy, zawody), przestrzega zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawcy klasy,

 

2.kulturę osobistą ucznia, tzn. że uczeń przestrzega ogólnie przyjętych zasad kultury i współżycia społecznego, okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, zachowuje się kulturalnie na terenie klasy, szkoły, poza szkołą, na boisku szkolnym, podczas lekcji i przerw, na wycieczkach, (nie kradnie, nie wyłudza pieniędzy, nie uczestniczy w bójkach), dba o kulturę słowa, dba o zdrowie, higienę osobistą i estetyczny wygląd, unika zagrożeń związanych z uzależnieniami, nie spóźnia się na lekcje, pomaga innym w nauce, jest uczynny i koleżeński, jest krytyczny wobec siebie,

 

3. zaangażowanie ucznia w życie szkoły tzn. uczeń wspomaga samorząd klasowy i szkolny, pełniąc różne funkcje społeczne lub aktywizuje siebie i innych do różnych prac, zachęca innych i sam uczestniczy w różnych formach aktywności pozalekcyjnej,  np. w organizowaniu szkolnych imprez, apeli, redagowaniu szkolnej gazetki itp.

4. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

 

§ 89

1. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra:

1) otrzymuje ją uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:

a) bez zarzutu wypełnia obowiązki szkolne, jest aktywny w pracach społecznych,

b)  dba o kulturę zachowania w szkole, stara się nie utrudniać pracy kolegom i pracownikom szkoły,

c) bierze udział w życiu klasy i szkoły;

d) dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

e) nie otrzymuje licznych powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszania regulaminu

szkolnego uwag;

f) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek;

g) jest koleżeński, życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych;

h) dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły nosi stosowny

i schludny ubiór zgodny z regulaminem, na uroczystości szkolne i w wyznaczonych terminach   przychodzi w stroju galowym, jedynie sporadycznie zapomniał o obuwiu zmiennym;

i) dba o swoje zdrowie i nie ulega nałogom;

j jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;

k) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

l) systematycznie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego, współpracuje w zespole, wypełniając

stawiane przed sobą i zespołem zadania,

 

2) oceny dobrej z zachowania nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze:

a) otrzymał naganę,

b) był zawieszony w prawach ucznia,

c) został przeniesiony karnie do innej klasy,

d) wobec którego zostały zastosowane środki ujęte w „Procedurach postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń”,

e) naruszył godność osobistą nauczyciela lub innego pracownika szkoły i wobec którego zostało złożone doniesienie na policję w tej sprawie,

f) naruszył przepisy Kodeksu Karnego.

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:

1) W kulturze zachowania i stosunku do nauki stanowi wzór dla innych uczniów, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;

2) wyróżnia się uczynnością, taktem, inicjatywą, jest organizatorem lub współorganizatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych;

3) godnie reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, olimpiadach, zawodach sportowych;

4) okazuje szacunek osobom starszym, rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

5) jest sumienny, prawdomówny i uczciwy;

6) właściwie reaguje na przejawy przemocy i agresji;

7) jest zawsze przygotowany do zajęć;

8) wzorowo pełni dyżury klasowe, sumiennie wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

9) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień;

10) wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w jego realizacji i wykazuje umiejętność dokonania samooceny i wyciągania wniosków.

11) Jednorazowe upomnienie w roku szkolnym wyklucza ocenę wzorową.

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:

1) zawsze daje bardzo dobry przykład zachowania i właściwego stosunku do nauki;

2) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego;

3) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i środowiska, bardzo dobrze wywiązuje się
z powierzonych mu zadań;

4) systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji;

5) nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania;

6) troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek w otoczeniu;

7) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;

8) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;

9) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;

10) okazuje szacunek osobom starszym;

11) właściwie reaguje na przejawy przemocy i agresji;

12) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

13) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

14) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

15) w miarę możliwości rozwija swoje zdolności i zainteresowania w kołach zainteresowań oraz reprezentuje klasę w konkursach wewnątrzszkolnych;

16) jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca
z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych kryteriów:

1) na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły (zdarzają mu się drobne uchybienia),
a zachowania wywołują czasami krytyczne uwagi nauczycieli lub innych osób podczas zajęć
i przerw śródlekcyjnych;

2) uczestniczy w życiu szkoły i klasy;

3) w miarę możliwości uczestniczy w konkursach i projektach organizowanych na terenie szkoły;

4) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; ilość nieusprawiedliwionych godzin wynosi 40 lub mniej niż 40;

5) na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;

6) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;

7) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza niżą;

8) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej z własnej inicjatywy dokonuje naprawy na własny koszt lub w inny sposób rekompensuje szkodę;

9) nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi;

10) stara się unikać kłótni i konfliktów;

11) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;

12) stara się poprawić zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą);

13) stara się być tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości i religii;

14) dba o estetykę swojego wyglądu;

15) niesystematycznie współpracuje w zespole realizującym projekt, jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 

 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który

1) dopuszcza się wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły, ale pracuje nad poprawą swojego zachowania i wykazuje ją;

2)  lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli lub innych pracowników szkoły, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć);

3) ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad;

4) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;

5) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów;

6) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów;

7) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych), itp;

8) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje;

9) nagminnie nie zmienia obuwia na terenie szkoły;

10)  ulega nałogom;

11) ma nieusprawiedliwione nieobecności (więcej niż 40 godzin);

12) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się w terminie, ze swoich obowiązków czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 

6. Ocenę naganną:

1)  otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę nieodpowiednią, a ponadto dopuścił się jednego z zachowań:

2) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

3) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;

4) wagaruje i namawia innych do wagarowania, bardzo często spóźnia się na lekcje;

5) swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie zajęć – daje zły przykład rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco, zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;

6) prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;

7) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;

8) naraża na szwank dobre imię szkoły, rozmyślnie niszczy mienie szkolne i prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody;

9) obraża nauczycieli, jest arogancki, wulgarny i agresywny (w tym wypadku sprawa zostaje skierowana do sądu zgodnie z ustawą o ochronie funkcjonariuszy publicznych);

10) ulega nałogom (pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające lub je rozprowadza);

11) drastycznie narusza zasady kultury, dobrego wychowania i estetyki;

12) spowodował, że szkoła wystąpiła do sądu w jego sprawie;

13) nie uczestniczy lub odmówił udziału w realizacji projektu.

 

7. Inne przewinienia skutkujące obniżeniem oceny z zachowania:

1)       korzystanie w czasie zajęć z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych lub innych urządzeń rejestrujących, odtwarzających służących komunikowaniu się;

2)       niestosowny, nieregulaminowy wygląd oraz ubiór (makijaż, farbowane włosy, tatuaż, malowane paznokcie, noszenie nakrycia głowy w budynku, kolczyki w innych miejscach niż uszy, nadmiar biżuterii, głęboki dekolt, zbyt krótka spódnica, szorty, ubiór odsłaniający brzuch i bieliznę, ubiór zawierający obelżywe i wulgarne napisy oraz nadruki propagujące używki, brak zmienionego obuwia)

8.  Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 102.

 

§ 90

1. W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz używania i palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.

2. Jeśli po wystawieniu przez wychowawcę oceny śródrocznej lub rocznej oceny z zachowania, ale jeszcze przed jej zatwierdzeniem na radzie zatwierdzającej, uczeń rażąco naruszy zasady regulaminu szkoły lub ogólnie przyjęte normy postępowania, wychowawca zmienia wystawioną wcześniej ocenę, ustalając nową zgodnie z przyjętymi procedurami.

 

 

 

§ 91

1. Każdą nieobecność w szkole uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić u wychowawcy w terminie 14  kolejnych dni pracy szkoły.

2. Uczeń, który jest nieobecny na pierwszej godzinie lekcyjnej ma obowiązek dostarczyć wychowawcy klasy usprawiedliwienie tego samego lub najpóźniej następnego dnia, inaczej nauczyciel będzie traktować nieobecność jako nieusprawiedliwioną.

3. Nieusprawiedliwione 3 spóźnienia mogą być taktowane jako jedna godzina nieobecności nieusprawiedliwionej.

 

§ 92

1. Oceny klasyfikacyjne zachowania nie ma wpływu na:

1) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych

2) promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 92 punkt 2

2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

VII. ZWALNIANIE UCZNIÓW

 

§ 93

1. Uczniowie nie mogą być zwalniani ze szkoły przez rodziców telefonicznie ani e-mailowo. Honorowane są zwolnienia z lekcji wpisane tylko do dzienniczków (podstemplowanych) pisane i podpisane przez rodziców.

 

2. Nauczyciele nie zwalniają uczniów na ich prośbę w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

 

3. Ucznia można zwolnić na pisemną prośbę rodzica zawierająca formułę ”Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka w tym czasie poza terenem szkoły” z wyraźną datą wystawienia i podpisem rodzica.

 

4. Uczeń zwraca się z prośbą o zwolnienie do wychowawcy klasy. W przypadku jego nieobecności, uczeń zwraca się do wicedyrektora, dyrektora lub pedagoga szkolnego z prośbą o zwolnienie. Uczeń przedkłada jednej z upoważnionych osób prośbę o zwolnienie napisane w dzienniczku ucznia oraz na kartce.

 

5. Zwolnienie w dzienniczku podpisane przez upoważnioną osobę i podstemplowane pieczątką szkoły uczeń okazuje przed opuszczeniem budynku szkoły osobie sprawującej nadzór nad szatnią.

 

6.Oryginał zwolnienia napisany na kartce lub ksero zwolnienia w dzienniczku ucznia zostają w szkole.

 

 

 

VIII. SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH.

§ 94

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5. Rodzice mogą sprawdzić oceny swoich dzieci na bieżąco przez e-dziennik oraz informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na zebraniach z wychowawcą.

 

§95

1.Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1) o ocenach niedostatecznych i nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu najpóźniej na
2 tygodnie przed posiedzeniem rady. Uczeń zostaje poinformowany ustnie, a rodzice pisemnie.

2) o pozostałych ocenach z przedmiotów i zachowania najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem rady. Uczeń zostaje poinformowany ustnie, a rodzice pisemnie.

 

2.Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub list gratulacyjny.

 

 

IX. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA

 

§ 96

1. Przewidywane roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z zachowania, ustalone na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, podane są do wiadomości uczniom przez wychowawcę – ustnie  i rodzicom na piśmie w dniu ostatniego w danym roku szkolnym zebrania z rodzicami.

 

2. Kalendarz zebrań rodziców oraz rad klasyfikacyjnych i zatwierdzających jest ustalany przez dyrekcję na początku każdego roku szkolnego i podawany do wiadomości rodziców oraz uczniów przez wychowawców. Jest także udostępniany na stronie internetowej szkoły.

 

3. Rodzice lub uczeń mogą złożyć podanie do dyrektora o poprawienie przewidywanych ocen rocznych, najpóźniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

4. Dyrektor ustala z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych terminy sprawdzianów poziomu opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny.

 

5. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania uczniowi prawa do przystąpienia do sprawdzianu podejmuje dyrektor.

 

6. Sprawdziany przeprowadzane są przez powołane przez dyrektora trzyosobowe komisje nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Forma sprawdzianów określona jest w Przedmiotowym Systemie Oceniania odrębnie dla każdego przedmiotu.

 

7.  Ostateczny wynik sprawdzianu dotyczącego poprawiania ocen przewidzianych musi być ustalony przez odpowiednią komisję najpóźniej w przeddzień rady zatwierdzającej

 

8.  Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

 

§ 97

1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu podawania do wiadomości uczniom i rodzicom przewidywanych ocen, uczeń i rodzic powinni sami zwrócić się do wychowawcy o informację o tych ocenach w terminie umożliwiającym im ewentualne złożenie podania o poprawienie przewidywanej oceny.

 

2. Egzamin sprawdzający jest przeprowadzany w jednym terminie ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu w formie sprawdzianu pisemnego z całego roku szkolnego. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych uczniów, nawet w przypadku przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym dniu.

 

3. Egzamin jest przeprowadzany i oceniany zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania.

 

4. Wynik egzaminu jest:

1) pozytywny – (gdy uczeń uzyskał liczbę punktów co najmniej na ocenę, o którą ubiegał się zgodnie ze skalą procentową obowiązującą na terenie szkoły) – oznacza otrzymanie oceny, o jaką ubiegał się uczeń.

2) negatywny – (gdy uczeń nie uzyskał liczby punktów na ocenę, o którą się ubiegał zgodnie ze skalą procentową obowiązującą na terenie szkoły) – oznacza pozostawienie oceny wystawionej przez nauczyciela.

 

5. Od ustalonej przez komisję oceny odwołanie nie przysługuje.                                                                                                                                                                                                    

§ 98

Z przedmiotów: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, technika, zajęcia techniczne nie przeprowadza się egzaminów sprawdzających. Uczeń ma prawo zwrócić się z podaniem do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny z tych przedmiotów. Dyrektor powołuje komisję nauczycieli uczących tego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

§ 99

1. Podania o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych z zachowania na wyższe rozpatrywane są przez zespoły nauczycieli uczących danego ucznia. Wnioski przedstawia się radzie pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.

 

2. Uczeń nie może odwoływać się od oceny nieodpowiedniej wynikającej z liczby godzin nieusprawiedliwionych.

 

 

X. PROCEDURY ODWOŁAWCZE

 

§ 100

 

1.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 101, punkt 3 litera b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5. Uczniowi, o którym mowa w punkcie w § 101, punkt 3 litera b,, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 101, punkt 1, 2, 3 litera a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. Uczeń i jego rodzice powinni być powiadomieni o przewidywanym nieklasyfikowaniu na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

11. Uczeń lub jego rodzic składa do dyrektora szkoły podanie o egzamin klasyfikacyjny najpóźniej na dwa dni przed radą zatwierdzającą.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 101 punkt 3 litera b przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia, o którym mowa w § 101, punkt 3 litera b liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający,
w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

2) imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w  § 101, punkt 9, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 101, punkt 3 litera b, skład komisji,

 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

4) imię nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne,

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

16.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia,. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 95

20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 102

.

 

§ 101

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian o którym mowa  w § 102 punkt 2 litera a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 102 pkt. 1. Termin sprawdzianu wiadomości uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji.

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji.

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, o którym mowa w § 102 punkt 4  1) litera b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 96 punkt 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz wynik głosowania i ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności, o którym mowa w § 102 punkt 2 litera a, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły .

9.Przepisy ujęte w § 102 punkt 1-6 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

 

X. EGZAMIN POPRAWKOWY.

§ 102

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzaminy poprawkowe z tych zajęć.

2.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W składzie:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania i stopień trudności zgodne z odpowiednimi wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia.

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający,
w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę. Do protokołu  dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

9.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
z zastrzeżeniem § 104  punkt 3.

 

 

XII. PROMOCJA

§ 103

 

1.Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtórzeniu przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

2.Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 92 punkt 2   i § 104 pkt. 4.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły lub ucznia szkoły podstawowej, począwszy od klasy czwartej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

5. .Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

7.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

8.Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

9.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem § 92 pkt 2   i §104 pkt. 2.

10.Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

XIII. UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

§ 104

1. Uczeń kończy szkołę:

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 104 pkt 8 uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 92 pkt. 2

b) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, a uczniowie oddziałów gimnazjalnych – do egzaminu

gimnazjalnego według zasad ustalonych w odrębnych przepisach.

 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa  w ust. 1 pkt a), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 105

1.  Statut szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

2.  Statut został pozytywnie zaopiniowany przez:

a)   Radę Rodziców w dniu 30.11.2017r.

b)   Samorząd Szkolny 29.11.2017r.

3.  Uchwałą Rady Pedagogicznej został zatwierdzony w dniu 28.11.2017r.

4.  Sprawy nie objęte niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

5.  Statut wszedł w życie z dniem 1.12.2017r.

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl