-
Rada Rodziców

 

 

Numer konta Rady Rodziców:

58 1090 1043 0000 0001 3444 0449

BZWBK S.A

 

Rada Rodziców działa obecnie w Szkole Podstawowej nr 389 (wcześniej w Gimnazjum nr 49) od początku istnienia szkoły. Skupia przedstawicieli wszystkich klas, wyłanianych w tajnym głosowaniu. Przewodniczącą RR jest obecnie p. Anna Nowacka, zaś członkami pani Monika Poteralska i pani Ewa Jeżowska
Rada Rodziców aktywnie włącza się w życie szkoły. Opiniuje ważne dokumenty, regulujące pracę wychowawczą i dydaktyczną w gimnazjum. Wspiera dyrekcję szkoły w realizacji rozmaitych zadań. Rodzice m.in. współpracowali ze szkołą przy realizacji wielkiego przedsięwzięcia, jakim było nadanie gimnazjum imienia Stefana Starzyńskiego. RR sfinansowała zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego, pianina, oraz gitar i perkusji. Dzięki tej inwestycji uroczystości szkolne nabrały nowego blasku, a zespół muzyczny Mucha Band może w pełni prezentować swe możliwości. Ze środków zgromadzonych na koncie RR finansowane są również zakupy pomocy naukowych i wyposażenia. W ostatnim roku szkolnym zostały zakupione rolety do sali gimnastycznej. Rodzice włączają się w działalność na rzecz motywowania młodzieży do nauki, fundując nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz w rozmaitych konkursach. Rada Rodziców wspiera też naszych wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej-u uzasadnionych przypadkach finansuje ich udział w wycieczkach szkolnych Rada Rodziców finansuje również zakup książek do szkolnej biblioteki, przyznaje zapomogi losowe.

 

Regulamin Rady Rodziców

 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl