-
Regulamin projektu edukacyjnego

 

REGULAMIN  REALIZACJI  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO

W  GIMNAZJUM  NR  49

IM.  STEFANA  STARZYŃSKIEGO

W  WARSZAWIE

 


I.  ZASADY  REALIZACJI  PROJEKTU

 

 1. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz,U Nr 83, poz.562 z późn.zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas Gimnazjum, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r (Dz.U.Nr 4 poz.17 z 2009r.). Projekty edukacyjne realizują uczniowie na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej i II semestru klasy trzeciej.
 3. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku) ;
 4. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od opiekuna projektu, dyrektora szkoły podczas bezpośredniego spotkania lub w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.
 5. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów liczący co najmniej 2 osoby, przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
 6. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści albo mieć charakter międzyprzedmiotowy. Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy, w zależności od ich problematyki i stopnia trudności.
 7. Dyrektor Szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), wychowawców, w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
 8. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 7. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
 9. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie Szkoły.
 10. Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 11. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
  1. odpowiedzialności za własne postępy;
  2. podejmowania grupowych pomysłów;
  3. umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
  4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
  5. umiejętności stosowania teorii w praktyce;
  6. rozwój samoorganizacji i kreatywności;
  7. przygotowanie do publicznych wystąpień;
  8. naukę samodzielności i podejmowania aktywności;
 12. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest zastępca Dyrektora Gimnazjum, którego zadaniem jest:
  1. Zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej.
  2. Upowszechnienie informacji o realizowanych projektach w danym roku szkolnym.
  3. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania na koniec roku szkolnego.
 13. Nauczyciel - opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
  1. Wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej oraz wykraczającej poza nią.
  2. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe.
  3. Założenie i prowadzenie karty projektu i innych dokumentów, o ile taka potrzeba zachodzi.
  4. Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt.
  5. Monitorowanie jego realizacji.
  6. Wystawienie uczniowi uczestniczącemu w projekcie świadectwa – zaświadczenia za udział w realizacji projektu wraz z oceną
 14. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu.
  1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców( prawnych opiekunów ) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności wyboru tematu, monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywanie informacji o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom).
  3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.
  4. Dokonywania zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej.
  5. W przypadku, gdy uczeń w określonym przez Dyrektora terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów projektowych.
  6. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego.
 15. Nauczyciele nie będący opiekunami projektów przedmiotowych i międzyprzedmiotowego, współpracują z opiekunami, w zakresie konsultacji, realizacji i oceny projektu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 16. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 17. Projekt obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu w terminie do dnia 30 września, a w roku szkolnym 2010-11 do dnia 15 stycznia.
  2. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
  3. wykonanie zaplanowanych działań
  4. zbieranie materiałów i ich selekcja
  5. założenie i prowadzenie Karty Pracy Zespołu zawierającej:
   1. określenie tematu,
   2. skład zespołu
   3. określenie terminu realizacji i terminu prezentacji projektu,
   4. określenie zadań do wykonania
   5. określenie sposobu prezentacji;
   6. wyznaczenie terminów konsultacji z nauczycielem,
   7. ocenę pracy każdego ucznia.
  6. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu

   

   

  II.  WARUNKI  REALIZACJI  PROJEKTU

   

 18. Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów na godzinie wychowawczej, rodziców-prawnych opiekunów na zebraniu organizacyjnym o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. W roku szkolnym 2010-11 informacje te przekazywane są do dnia 30 listopada 2010r.
 19. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 20. Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-opiekuna. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli.
 21. Nauczyciele w terminie do końca września każdego roku szkolnego zgłaszają do przewodniczącego zespołu przedmiotowego na piśmie tematy projektów edukacyjnych wraz z celami i opisem problematyki oraz czasem ich realizacji.
 22. Uczeń ( uczniowie) mogą zgłosić temat projektu na zasadach określonych w pkt. 5. i 7.
 23. W terminie do 14 października zespoły przedmiotowe dokonują analizy zgłoszonych tematów pod kątem możliwości ich realizacji, wykonalności, stopnia korelacji z podstawami programowymi, innowacyjności, spodziewanych efektów dydaktyczno-wychowawczych oraz atrakcyjności. W roku szkolnym 2010-11 analizy nauczyciele dokonują do 15 grudnia 2010r.
 24. Przewodniczący zespołów przedmiotowych zgłaszają tematy projektów wybrane do realizacji zastępcy dyrektora szkoły na Karcie Projektu wg wzoru (Zał. Nr 1): W roku szkolnym 2010-11 nauczyciele zgłaszają tematykę projektów do dnia 30 listopada.
 25. W terminie do 20 października Dyrektor szkoły ogłasza Listę Projektów Edukacyjnych na stronie Internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. W roku szkolnym 2010-11 ogłasza Listę Projektów Edukacyjnych do 20 grudnia 2010r.
 26. Uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają opiekunowi projektu pisemną deklarację udziału w jego realizacji. Ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 31 października. Opiekunowie projektów przekazują pisemne deklaracje uczniów wychowawcom klas. W roku szkolnym 2010-11 ostateczny termin wyboru tematu projektu przypada na 15 stycznia 2011r.
 27. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.
 28. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca maja danego roku szkolnego.
 29. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
  1. konferencja naukowa połączona z wykładami;
  2. forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
  3. przedstawienie teatralne, inscenizacja;
  4. książka, broszura, gazetka;
  5. prezentacja multimedialna;
  6. model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
  7. happening, marsz;
  8. debata
  9. inna, za zgodą opiekuna.
 30. Kryteria oceny projektu edukacyjnego.
  1. oceny cząstkowej z przedmiotu za wykonane zadanie, a w szczególności:
   1. zawartość merytoryczna, treść,
   2. zgodność z tematem projektu,
   3. oryginalność,
   4. kompozycja,
   5. stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
   6. estetyka i staranność,
   7. trafność dowodów i badań,
   8. wartość dydaktyczna i wychowawcza.
  2. oceny zachowania za wkład ucznia w realizację projektu, a w szczególności:
   1. pomysłowość i innowacyjność,
   2. umiejętność pracy w grupie
   3. udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,
   4. stopień trudności zadań,
   5. terminowość wykonania przydzielonych zadań,
   6. poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,
   7. pracowitość
   8. udział w prezentacji.
  3. oceny opisowej prezentacji – efektu końcowego projektu, w tym:
   1. poprawność językowa,
   2. atrakcyjność,
   3. technika prezentacji,
   4. stopień zainteresowania odbiorów,
 31. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i opinię zespołu o jego pracy, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu
 32. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego i wprowadza je zarządzeniem
 33. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy w Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.
 

 Szkoła Podstawowa nr 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie ul.Smocza 19       01-051 Warszawa   tel/fax: 22 838 11 05      e-mail: g49@gazeta.pl